Αθήνα, 20.01.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 2894 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2894/2017

ΘΕΜΑ: Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ ενημερώστε με τι εγγραφή πρέπει να πραγματοποιηθεί για φόρο αναβαλλόμενης φορολογίας στα κλεισίματα ΔΛΠ.

Ο αναβαλλόμενος είναι σε λογαριασμό 84.99 και δεν έχω καταφέρει να βρω υπόδειγμα για την εν λόγω εγγραφή.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι λογαριασμοί των αναβαλλόμενων φόρων, βάσει του προτεινόμενου από τα ΕΛΠ σχεδίου λογαριασμών, είναι:

(α) Στον ισολογισμό:
39 «Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού» και 59 «Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού».

(β) Στην κατάσταση αποτελεσμάτων:
69.02 «Αναβαλλόμενος φόρος έξοδο» και 78.02 «Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο».

Δεδομένης της ελεύθερης ανάπτυξης του σχεδίου λογαριασμών, οι αναβαλλόμενοι φόροι εντάσσονται σε λογαριασμούς κατά την κρίση της οντότητας.

Η διενέργεια των σχετικών λογιστικών εγγραφών προϋποθέτει γνώση της θεωρίας λειτουργίας των αναβαλλόμενων φόρων βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ 12).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ