Αθήνα, 20.01.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 147 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 147/2017

ΘΕΜΑ : Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα σας παρακαλούσα να μας απαντήσετε για το σωστό λογιστικό χειρισμό μετατροπής ισοτιμίας της εισαγωγής εμπορευμάτων από Τρίτη χώρα και πώληση εμπορευμάτων σε ξένο νόμισμα με προπληρωμή όλης της αξίας, έναντι και με πίστωση.

20.2.1 Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Ο όρος «παρούσα θέση» αναφέρεται στη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται (π.χ. σε αποθήκη στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη). Ο όρος «κατάσταση» αναφέρεται στο στάδιο επεξεργασίας για παραγόμενα προϊόντα.

20.2.2 Το κόστος αγοράς για εμπορεύματα και υλικά περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οντότητα μπορεί στη συνέχεια να ανακτήσει από την φορολογική αρχή, όπως ο ΦΠΑ), μεταφορικά, κόστη παράδοσης και άλλα κόστη άμεσα επιρριπτέα στην απόκτηση των ετοίμων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών. Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους κτήσης των αποθεμάτων.

27.1.3 Η βασική αρχή που ακολουθείται στην αρχική αναγνώριση μιας συναλλαγής σε ξένο νόμισμα (έσοδο, έξοδο, περιουσιακό στοιχείο, υποχρέωση ή καθαρή θέση) είναι ότι η συναλλαγή αυτή μετατρέπεται στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα, κατά περίπτωση, συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. (συναλλαγή θεωρείται η ημερομηνία του τιμολογίου; Η ημερομηνία παραλαβής; Η ημερομηνία αποστολής από τον προμηθευτή που αποξενώνεται από τα εμπορεύματα;)

Α) Εισαγωγή από Τρίτη χώρα:
Τιμολόγιο οίκου εξωτερικού 16/11/2016 100.000,00 usd
Διασάφηση εισαγωγής 02/12/2016
Τιμολόγιο εκτελωνιστή 30/12/2016
Τιμολόγιο ΟΛΠ 02/12/2016 (Με ημερομηνία άφιξης εμπορευμάτων στο τιμολόγιο 23/11/2016)
Ερωτάται με ποιά ισοτιμία θα προσδιοριστεί το πραγματικό κόστος εισαγωγής σε περίπτωση που το τιμολόγιο
– έχει προπληρωθεί
– έχουν γίνει πληρωμές έναντι
– έχει εκδοθεί επί πιστώσει

Β) Πώληση σε usd
Τιμολόγιο πώλησης 10/11/2016 100.000,00 usd
Ερωτάται με ποιά ισοτιμία θα προσδιοριστεί το πραγματικό έσοδο σε περίπτωση που το τιμολόγιο:
– προπληρωμή 15/09/2016
– έναντι εισπράξεις
– επί πιστώσει

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) Γενικά, για λογιστικούς σκοπούς, ημερομηνία της συναλλαγής κατά την απόκτηση των αποθεμάτων είναι η συμφωνηθείσα ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου επί αυτών. Η ημερομηνία αυτή είναι η ημερομηνία που συμβατικά, τα αποθέματα τίθενται στη διάθεση του αγοραστή από τον πωλητή. Για παράδειγμα, αν τα αγαθά φορτωθούν από τις εγκαταστάσεις του πωλητή και μετά την έξοδο από τις εγκαταστάσεις, ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή, ή συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί με την φόρτωση των αποθεμάτων.

(β) Ημερομηνία συναλλαγής σε ξένο νόμισμα, είναι η ημερομηνία της ανάληψης της δέσμευσης για πληρωμή ή είσπραξη ποσού συναλλάγματος.

(γ) Βάσει αυτών, εάν το ποσό του ξένου νομίσματος έχει προπληρωθεί, δηλαδή έχει πληρωθεί πριν τη συναλλαγή απόκτησης των αποθεμάτων κατά τα ανωτέρω, η συναλλαγή σε ξένο νόμισμα έχει πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία του εμβάσματος. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος κτήσης του αποθέματος, (όσον αφορά τον προμηθευτή) είναι το ποσό του ξένου νομίσματος σε ευρώ με την ισοτιμία της ημερομηνίας του εμβάσματος της προπληρωμής, δηλαδή το ποσό που εμβάσθηκε σε ευρώ.

(δ) Αν το ποσό του ξένου νομίσματος έχει προπληρωθεί μερικώς, κατά το μέρος της προπληρωμής ισχύει το (γ) ανωτέρω.

(ε) Όταν η αγορά γίνεται με πίστωση, (μερικώς ή ολικώς), το κόστος κτήσης του αποθέματος είναι το ποσό του ξένου νομίσματος σε ευρώ με την ισοτιμία της ημερομηνίας της συναλλαγής απόκτησης του αποθέματος κατά το (α) ανωτέρω.

Τα ίδια ακριβώς κατ΄ αναλογία ισχύουν και στην περίπτωση της πώλησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ