Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3693/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 5 του ν.4170/2014, και την υπ’ αριθμ. 127/19-12-2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. ανακοινώνει την οριστική ανάκληση της επαγγελματικής άδειας της ελεγκτικής εταιρείας «ABAΞ MONDAY ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ABAX MONDAY DFK»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ

Καθ. Γεώργιος Βενιέρης