Αθήνα, 18.11.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2551 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2551/2016

ΘΕΜΑ: «Ταξιδιωτικό Γραφείο»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Νομική οντότητα με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και δραστηριότητα Ταξιδιωτικού γραφείου (οργάνωση εκδρομών-ταξιδιών) έχει τις εξής συναλλαγές:

1) Πουλάει σε ταξιδιώτες εισιτήρια αεροπορικών κυρίως εταιρειών.

2) Οργανώνει ταξίδια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Ερωτήσεις:

1) Με την πώληση του εισιτηρίου στον ταξιδιώτη (εισιτήρια αεροπορικών εταιρειών) μπορεί να εκδώσει ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΑΠΕ) ή αυτό παρέλκει λόγω του ότι το ίδιο το εισιτήριο επέχει θέση φορολογικού στοιχείου; Σε αυτή την περίπτωση με βάση ποια στοιχεία θα κάνουμε τις εγγραφές στα βιβλία μας;

Η έκδοση ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (έστω και αν αυτό είναι πλεονασμός) παράλληλα με την έκδοση του εισιτηρίου, για να μπορεί το λογιστήριο να κάνει τις λογιστικές εγγραφές καταστρατηγεί κάποια διάταξη του Ν 408 2014;

2) Όταν το ταξιδιωτικό γραφείο οργανώνει κάποιο ταξίδι, και εισπράττει όλα ή ένα μέρος των χρημάτων πριν το ταξίδι και κάποιο μέρος στην διάρκεια του ταξιδιού, αυτό αποτελεί δικαίωμα και άρα πότε τιμολογείται; Αν δεν αποτελεί δικαίωμα αλλά παροχή υπηρεσίας τιμολογείται όταν η υπηρεσία ολοκληρωθεί δηλ. όταν το ταξίδι τελειώσει;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά ρητή πρόνοια του ν. 4308/14, τα εκδιδόμενα έγγραφα, εφόσον αναφέρουν όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται κατά περίπτωση από το νόμο 4308/2014 για τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης (άρθρα 9 και 12), επέχουν θέση τιμολογίου ή απόδειξης λιανικής πώλησης, αντίστοιχα (φορολογικό στοιχείο). Περαιτέρω, από πλευράς επιχειρηματικής ουσίας κατά την άποψή μας η διοργάνωση και εκτέλεση ταξιδίων, δεν αφορά συναλλαγή πώλησης δικαιώματος, αλλά παροχή υπηρεσίας από το ταξιδιωτικό γραφείο προς τον συμμετέχοντα. Συνεπώς έχουν εφαρμογή οι  παράγραφοι 2(α) του άρθρου 11 και (β) του άρθρου 13 του Ν. 4308/2014, κατά περίπτωση.

Από πλευράς λογιστικής και οργάνωσης των διαδικασιών της, η οντότητα δύναται να εκδίδει οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία για τη διευκόλυνσή της, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ευχερώς ελέγξιμες διαδικασίες για την παρακολούθηση των στοιχείων στο λογιστικό σύστημα (δικλίδες για την αποτροπή διπλών καταχωρήσεων, σύγχυσης κλπ) παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 4308/2014.

Για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο είναι το Υπουργείου Οικονομικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ