Αθήνα, 16.12.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2869 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2869/2016

ΘΕΜΑ: Εκτύπωση ημερολογίου πωλήσεων

ΕΡΩΤΗΜΑ

Τα παραστατικά που εκδίδει η εταιρεία μας για την πώληση των εμπορευμάτων είναι ονομαστικές ΑΛΠ επί πιστώσει διότι η είσπραξη των χρημάτων γίνεται από τις συνεργάτιδές μας (dealers) κατά την παράδοση των παραγγελιών.

Λόγω του μεγάλου όγκου αυτών των παραστατικών στο τέλος κάθε εβδομάδας εκτυπώνεται Ημερολόγιο Πωλήσεων όπου ανά ημέρα και παραστατικό (χωρίς όνομα αγοραστή) καταγράφονται οι πωλήσεις, οι επιστροφές, οι εισπράξεις μετρητών, οι καταθέσεις στις τράπεζες κλπ.

Εξ’ αιτίας της αλλαγής στις πληρωμές με τραπεζικές συναλλαγές από 01/01/2017 (κάρτες, τραπεζικά εμβάσματα, ηλεκτρονικές πληρωμές κλπ), θα πρέπει στο Ημερολόγιο Πωλήσεων να καταχωρείται και το όνομα των αγοραστών ή οι όποιοι έλεγχοι καλύπτονται από το υποστηρικτικό υλικό που ούτως ή άλλως έχουμε, δηλαδή παράλληλο αρχείο με τα ονόματα των αγοραστών και τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αλλαγές στη νομοθεσία αναφορικά με θέματα διαδικασιών πληρωμής, δεν επηρεάζουν τις προβλέψεις περί των λογιστικών αρχείων, των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του νόμου 4038/2014. Για ειδικότερα θέματα διαδικασιών πληρωμών αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ