Αθήνα, 16.12.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2819 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2819/2016

ΘΕΜΑ: Λογιστική αποτύπωση «εξόδου» 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στην γνωστή (υπό εξέλιξη) διαδικασία εξυγίανσης της εταιρίας XXXXX (άρθρου 106 Πτωχευτικού Κώδικα) υπήχθησαν και οφειλές της προς την εδρεύουσα στην XXXXXXX ομόρρυθμη εταιρία XXXXXXXXXXXXX για λογαριασμό της οποίας υποβάλλω το παρόν ερώτημα (ως νομικός της σύμβουλος), με συνέπεια αυτές (οι οφειλές) να υποστούν “κούρεμα” σε ποσοστό 50%.

Ερωτάται αν το ποσό αυτό (που δεν πρόκειται να εισπραχθεί) μπορεί να καταχωρηθεί στα βιβλία της ανωτέρω Ο.Ε., ως “έξοδο” και με ποιο τρόπο.

Σημειώνεται ότι από την τοπική Δ.Ο.Υ. XXXXXXXXX ειπώθηκε ότι, για να εκπέσει το προαναφερόμενο (μη εισπραχθησόμενο) ποσό θα πρέπει να τους προσκομίσουμε την σχετική δικαστική απόφαση (που επικυρώνει το σχέδιο εξυγίανσης) και, κατά το στάδιο της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το επίμαχο ποσό να καταχωρηθεί στα «ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ».

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε την ανωτέρω διαδικασία ή να μας υποδείξετε την τυχόν ορθότερη.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις έχουν τη λογιστική και τη φορολογική τους διάσταση, οι οποίες δεν ταυτίζονται απαραίτητα.

Από λογιστικής απόψεως:

Για επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά αρχεία κατά το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το θέμα ρυθμίζεται από τις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 19 του Ν. 4308/2014, βάσει του οποίου οι ζημίες απομείωσης από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως οι απαιτήσεις, αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα, όταν προκύπτουν (βάσει της αρχής του δουλευμένου), είτε
(α) στο λογαριασμό 61.05 του σχεδίου λογαριασμών του Παραρτήματος Γ του νόμου 4308/2014 «Απομειώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων», είτε
(β) στο λογαριασμό 81.02 Έκτακτες ζημίες, αν χρησιμοποιείται το σχέδιο λογαριασμών του πρώην ΕΓΛΣ (ΠΔ 1123/80).

Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία κατά το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, έχει εφαρμογή η περίπτωση ε της παραγράφου 12 του άρθρου 3, βάσει της οποίας το εν λόγω ποσό καταχωρείται ως ζημία.

Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα. Για τη διευκόλυνσή σας πάντως, σχετικά με το θέμα είναι τα άρθρα 22, 23 και 26 του φορολογικού νόμου 4172/2013 και οι σχετικές εγκύκλιοι ΠΟΛ που έχουν εκδοθεί για αυτά, από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ