Αθήνα, 16.12.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2745 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2745/2016

ΘΕΜΑ: «Τήρηση ΕΛΠ από φορέα Δημοσίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα τη βοήθειά σας στο παρακάτω ερώτημα:

Ανήκω στο φορέα XXXXXXXXXXXXXXXXXX, φορέας του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Τηρώ τρίτης κατηγορίας βιβλία προαιρετικά.
Την χρήση 2015 δεν εφάρμοσα ΕΛΠ γιατί είχα βάσει νόμου απαλλαγή. Για την χρήση 2016 υποχρεούμαι να εφαρμόσω ΕΛΠ διότι τροποποιήθηκε ο νόμος και δεν με απαλλάσσει.
Θα θεωρήσω ότι το έτος 2016 είναι η πρώτη διαχειριστική χρήση και άρα μέσα σε αυτήν θα κάνω τις απαραίτητες εγγραφές ώστε να εναρμονίσω τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής με τα ΕΛΠ (τρόπος τήρησης λογαριασμών), ή επειδή δεν έκανα εφαρμογή των ΕΛΠ από το 2015 χάνω το δικαίωμα της τακτοποίησης;

Αν το χάνω ποιές είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνω;
Επίσης για να υπάρχει σύγκριση στοιχείων στον ισολογισμό διαχειριστικής χρήσης 2015 και 2016 αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να εναρμονίσω και τους λογαριασμούς του ισολογισμού του 2015. Σωστά;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα θέματα της πρώτης εφαρμογής του νόμου 4308/2014 καθορίζονται στο άρθρο 37 και περαιτέρω ανάλυση παρέχεται στις παραγράφους 37.2.1 έως 37.9.1 της Λογιστικής Οδηγίας Εφαρμογής του νόμου. Το ελάχιστο που προβλέπεται από τις εν λόγω διατάξεις, είναι η εμφάνιση των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015, ως συγκριτικών της χρήσης 2016, στα υποδείγματα του ν. 4308/2014, με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση.

Αναφορικά με τον τρόπο τήρησης των λογαριασμών δεν υπήρχε κάποιο δικαίωμα από το ν. 4308/2014, για να χαθεί. Οι όποιες τροποποιήσεις απαιτούνται στους λογαριασμούς (αν απαιτούνται), διότι οι οντότητες δεν έχουν υποχρέωση αλλαγής του λογιστικού σχεδίου και του λογιστικού συστήματος που τηρούσαν με το προηγούμενο πλαίσιο, μπορούν να γίνουν εντός του 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ