Αθήνα, 16.12.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2660/2016

ΘΕΜΑ: «Πρακτορεία Ταξιδίων»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Νομική οντότητα (ΙΚΕ) πρακτορείο ταξιδιών με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εκδίδει εισιτήρια αεροπορικά και ακτοπλοϊκά για λογαριασμό των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εταιρειών, σε πελάτες της (ταξιδιώτες) φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με την έκδοση του εισιτηρίου (για λογαριασμό αυτών των εταιρειών) εκδίδει ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΑΠΕ). Η αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία ή τις περισσότερες φορές ένα ενδιάμεσο πρακτορείο ταξιδιών, μου εκδίδει και μου αποστέλλει την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΑΠΕ) αφού αυτή μου έχει προμηθεύσει στην ουσία το εισιτήριο.
Με δεδομένο ότι η νομική οντότητα ΙΚΕ (πρακτορείο ταξιδίου) εκδίδει ΑΠΕ για λογαριασμό τρίτων οι εγγραφές που γίνονται στα λογιστικά αρχεία με βάση το ΕΓΛΣ είναι οι εξής:

Με την παραλαβή από τον προμηθευτή της ΑΠΕ:

Πιστώνουμε τον προμηθευτή του εισιτηρίου 53.98. και χρεώνουμε ένα ενδιάμεσο 35.02 λογαριασμός προς απόδοση εισιτηρίων.

Στην συνέχεια αφού εκδώσουμε στον ταξιδιώτη το εισιτήριο με την έκδοση της δικής μας ΑΠΕ:

Χρεώνουμε τον πελάτη 30.00 και πιστώνουμε τον 35.02 ενδιάμεσο λογαριασμό.
Στην ουσία δεν υπάρχει καμιά εγγραφή σε λογαριασμού εξόδου, ή εσόδου, διότι το πρακτορείο λειτουργεί σαν ένας ενδιάμεσος για λογαριασμού τρίτου.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αυτός ο τρόπος λογιστικής απεικόνισης είναι σωστός;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Βάσει των ορισμών του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014, έσοδο είναι «η μικτή εισροή οικονομικών ωφελειών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, η οποία προκύπτει από συνήθεις δραστηριότητες μιας οντότητας και αυξάνει την καθαρή θέση της, εκτός των αυξήσεων της καθαρής θέσης που προέρχονται από συνεισφορές των ιδιοκτητών της οντότητας». Έσοδο στην αναφερόμενη περίπτωση είναι μόνο η προμήθεια της ΙΚΕ. Για την προμήθεια αυτή πρέπει να εκδίδεται το ενδεδειγμένο παραστατικό του ν. 4308/14.

2. Στην αναφερόμενη περίπτωση η ΙΚΕ εκδίδει παραστατικά πώλησης για λογαριασμό τρίτων. Δηλαδή, επί της ουσίας η οντότητα λειτουργεί ως ενδιάμεσος για λογαριασμό άλλων οντοτήτων. Το εισπραττόμενο τίμημα για λογαριασμό τους δεν θεωρείται έσοδο (δεν αυξάνει την καθαρή της θέση) αλλά συνιστά υποχρέωση. Η σχετική παρακολούθηση των εισπράξεων για λογαριασμό άλλων οντοτήτων, γίνεται βάσει του άρθρου 5 του νόμου που καθορίζει τα θέματα της διασφάλισης της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ