Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η 19η συνάντηση του European Audit Inspection Group (EAIG), στην οποία προήδρευσε η Εποπτική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και διοργανώθηκε από την Εποπτική Αρχή της Κύπρου στις 9 & 10 Νοεμβρίου 2016.

Κυριότερα σημεία της 19ης συνάντησης (Highlights of the meeting):

Διάλογος με εκπροσώπους της PWC Ευρώπης

Στα πλαίσια του συνεχούς διαλόγου των εποπτικών αρχών με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ελεγκτικά δίκτυα για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά συνάντηση με εκπροσώπους της PWC Ευρώπης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις πρωτοβουλίες της PWC για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του root cause analysis που θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Συνάντηση με εκπροσώπους του International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) and του International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)

Τα μέλη του EAIG συναντήθηκαν με εκπροσώπους του IAASB και του IESBA. Στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται ο έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ο ποιοτικός έλεγχος και ο επαγγελματικός σκεπτικισμός. Η συζήτηση με το IESBA επικεντρώθηκε στις δικλίδες ασφαλείας.

EAIG Κοινή Ελεγκτική Μεθοδολογία (Common Audit Inspection Methodology – CAIM)

Ήδη από το 2015, τα μέλη των εποπτικών αρχών χρησιμοποίησαν κοινά προγράμματα εργασίας για την επιθεώρηση των εσωτερικών διαδικασιών, που εφαρμόζουν τα ελεγκτικά γραφεία. Αυτά τα προγράμματα εργασίας, τα οποία έχουν αναπτυχθεί τόσο βάσει της Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τους υποχρεωτικούς ελέγχους νομίμων ελεγκτών, όσο και του Διεθνούς Προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας (ISQC1), θα συμβάλλουν στην εναρμόνιση των ελέγχων που διενεργούνται από τα ελεγκτικά γραφεία σε όλη την Ευρώπη.

PCAOB

To Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας των Εταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος των Η.Π.Α. (Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB) διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους σε χώρες της Ευρώπης, σε συνδυασμό με την τοπική ρυθμιστική αρχή. Τα μέλη του EAIG ενημέρωσαν σχετικά με τις συνεργασίες τους με το PCAOB .

Μετάβαση στο CEAOB – Wayforward

Αυτή ήταν η τελευταία συνάντηση του EAIG. Οι δραστηριότητες της EAIG μεταβιβάστηκαν στη νεοσυσταθείσα Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (CEAOB).

Σχετικά με το EAIG Το EAIG έχει διατηρήσει μία πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών. Ο κύριος σκοπός του EAIG ήταν η ευαισθητοποίηση σε σημαντικά θέματα και η προώθηση της συνεργασίας και της συνέπειας μεταξύ των Ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών σε θέματα ποιοτικών ελέγχων. Τα μέλη του EAIG έχουν συζητήσει θέματα που αφορούν τις πρακτικές και τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων και έχουν ενθαρρύνει τον διαρκή διάλογο για θέματα ποιοτικών ελέγχων με τα ελεγκτικά δίκτυα και τους standard setters (IAASB- IESBA).

Σχετικά με το CEAOB

Το CEAOB είναι το νέο όργανο για τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών για την εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συστάθηκε τον Ιούλιο του 2016. Απαρτίζεται από έναν αριθμό υποομάδων εργασίας (subgroups), συμπεριλαμβανομένης και της υποομάδας των ποιοτικών ελέγχων που θα διεκπεραιώσει στην πλειοψηφία της τις αρμοδιότητες του EAIG.

Περισσότερες πληροφορίες για το CEAOB μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της (ec.europa.eu/finance/auditing/ceaob/index_en.htm).

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Καθ. Γεώργιος Βενιέρης