Αθήνα, 18.11.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2375 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2375/2016

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, για την αναφορά σε Νομοθεσία σας»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Αναφερόμενοι στο ανωτέρω θέμα, σημειώνουμε τα εξής:

Σας αποστείλαμε το υπ’ αρ. πρωτ. 83790/05-08-2016 έγγραφό μας σχετικά με παροχή διευκρινήσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, για την αναφορά σε νομοθεσία του Υπουργείου σας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι έως σήμερα δεν έχει περιέλθει απάντηση στην υπηρεσία μας από μέρους σας, αλλά ούτε από τις κοινοποιούμενες υπηρεσίες του Υπουργείου μας.

Τα Επιμελητήρια, ως Ν.Π.Δ.Δ. που δεν ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4270/2014), οφείλουν να εφαρμόσουν την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 όπως ισχύει.

Μερικά εκ των Επιμελητηρίων, που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία μας έως σήμερα ισολογισμούς του έτους 2015, έχουν συντάξει αυτούς κατά το Π.Δ. 205/1998 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ενώ άλλα κατά το ν. 4308/2015 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».

Υπενθυμίζουμε ότι οι απαιτούμενες διευκρινήσεις έχουν ζητηθεί για τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από τα Επιμελητήρια, αλλά και εάν όφειλαν να εφαρμόζουν το ν. 4308/2014, όπως αναφέρεται στη σχετική γνωμοδότηση.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας έχει πιεστικά ερωτήματα από ορκωτούς ελεγκτές σχετικά με το λογιστικό πλαίσιο των επιμελητηρίων, ώστε να ελεγχθούν σύμφωνα με την κείμενη επιμελητηριακή νομοθεσία και να εγκριθούν από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Προς τούτο, διαβιβάζουμε εκ νέου αντίγραφο του υπ’ αρ. πρωτ. 83790/05-08-2016 εγγράφου μας, με τα συνημμένα σ’ αυτό και παρακαλούμε για την απάντηση σας το συντομότερο δυνατό.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η σχετική νομοθεσία όπως διαμορφώνεται σήμερα κατά το Ν. 4308/2014, μετά και την τροποποίησή του από το Ν. 4410/2016 έχει ως εξής:

Παράγραφος 2 άρθρου του Ν. 4308/2014. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου:

α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.

γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.

δ) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α 143) οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του Π.Δ. 1123/1980 (Α 283).

ε) Οι φορείς του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 εκτός Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του Π.Δ. 1123/1980».

Σχετική για τα επιμελητήρια είναι η πρόβλεψη της περίπτωσης (γ) περί οντοτήτων που υποχρεούνται στην εφαρμογή του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.

Βάσει του άρθρου 13 του Ν. 4174 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), οι οντότητες που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούνται στην εφαρμογή του νόμου 4308/2014.

Βάσει αυτών, τα επιμελητήρια υποχρεούνται στην εφαρμογή του Ν. 4308/2014, μόνο αν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ