Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η 15η Σεπτεμβρίου 2016 σηματοδότησε την επέτειο των δέκα χρόνων του International Forum of Independent Regulators (IFIAR). Το IFIAR, που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 2006 από δεκαοκτώ (18) αρχικά ανεξάρτητες εποπτικές αρχές του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος, απαρτίζεται σήμερα από πενήντα δύο (52) μέλη από όλο τον κόσμο.

Σήμερα το IFIAR αποτελεί τον ηγετικό διεθνή οργανισμό αναφορικά με τα ελεγκτικά ζητήματα, στόχος του οποίου είναι να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και να προασπίζει την προστασία του επενδυτικού κοινού, βελτιώνοντας την ποιότητα ελέγχων παγκοσμίως μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών των ανεξάρτητων εποπτικών αρχών και του διαλόγου με άλλους ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς.

Για την επίτευξη των στόχων του, το IFIAR συγκαλεί κάθε χρόνο τη σύνοδο της ολομέλειας η οποία απαρτίζεται από περισσότερους από 100 αντιπροσώπους των μελών του, για να συζητήσουν την επιτευχθείσα πρόοδο αναφορικά με τη στρατηγική, τα αναδυόμενα ελεγκτικά ζητήματα, τις προκλήσεις του ελεγκτικού επαγγέλματος και τις στρατηγικές προσεγγίσεις για την αειφόρο ποιότητα των ελέγχων καθώς και εργαστήρια για τους επιθεωρητές. Επιπλέον, το IFIAR διαλέγεται σε συναντήσεις εργασίας με την ηγεσία των 6 μεγαλύτερων διεθνών δικτύων ελεγκτικών εταιρειών, με διεθνείς οργανισμούς θέσπισης προτύπων, με επενδυτές καθώς και αντιπροσώπους επιτροπών ελέγχου και έχει επιπλέον συνάψει συνεργασίες με πολλούς οργανισμούς σε καθεστώς παρατηρητή όπως: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Basel Committee of Banking Supervisors (BCBS), το Financial Stability Board (FSB), μεταξύ άλλων.

Τέλος, το IFIAR διεξάγει την ετήσια έρευνα ευρημάτων των επιθεωρήσεων, η οποία παρέχει ενημέρωση για τις συλλογικές προσπάθειες του φορέα για την προώθηση της ποιότητας των ελέγχων παγκοσμίως, συμπληρωματικά ως προς τις επιμέρους επιθεωρήσεις που διεξάγουν οι ανεξάρτητες εθνικές εποπτικές αρχές. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Καθ. Γεώργιος Βενιέρης