Αθήνα, 24.10.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2284 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2284/2016

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προμερίσματος στα έσοδα της λαμβάνουσας μητρικής εταιρείας»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Εταιρεία που συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ λαμβάνει από θυγατρική στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%, προμέρισμα, το οποίο και εισπράττει, εκπληρώνοντας ταυτοχρόνως και όλες τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Το ΔΛΠ 18, παράγραφος 30, περίπτωση (c), προβλέπει ότι το μέρισμα θα αναγνωρίζεται ως έσοδο όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα των μετόχων να το εισπράξουν.

Ερωτάται αν η μητρική εταιρεία θα συμπεριλάβει στα έσοδα της χρήσης το ποσό που εισέπραξε ως προμέρισμα από την θυγατρική της.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση τα αναφερόμενα στο ερώτημα, το δικαίωμα έχει οριστικοποιηθεί και πραγματοποιηθεί δεδομένου ότι τα προμερίσματα εισπράχθηκαν και εκπληρώθηκαν οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Επί πλέον η καταβάλλουσα τα προμερίσματα εταιρεία είναι κατά 100% κατεχόμενη από τη μητρική, οπότε, και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η σχετική νομοθεσία, κατά τεκμήριο δεν τίθενται θέματα αμφισβητήσεων και αναιρέσεων.

Βάσει αυτών, το προμέρισμα από λογιστικής απόψεως, θεωρείται έσοδο στην χρήση που εγκρίθηκε και εισπράχθηκε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ