Αθήνα, 24.10.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2243 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2243/2016

ΘΕΜΑ: «Ληφθείσες εγγυήσεις & λογιστική απεικόνιση τους σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ να με ενημερώσετε σε ποιο λογ/μο του Ε.Γ.Λ.Σ θα έπρεπε να αποτυπωθούν έως 31/12/2014, ληφθείσες εγγυήσεις που έχει πάρει μια επιχείρηση από πελάτη της.

Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση έχει παραλάβει επιταγές από πελάτη της (λήξεως του ίδιου και το αργότερο του επόμενου έτους) ως εγγύηση για την είσπραξη των απαιτήσεων της.

Επαναλαμβάνω το ερώτημα, σε ποιο λογ/μο του ΕΓΛΣ θα έπρεπε να αποτυπώνονται καθώς και σε ποιο στοιχεί του ισολογισμού στο Παθητικό.

Στον Πανδέκτη του Σακέλλη γράφει στην ανάλυση του λογ/μου 53.09 ”Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων” ότι εκεί καταχωρούνται οι χρηματικές εγγυήσεις που, για διάφορους λόγους, καταθέτονται στην επιχ/ση από τρίτους.

Ακολουθώντας τον Σακέλλη θα πρέπει η επιχ/ση να καταχωρήσει στον συγκεκριμένο λογ/μο τις ληφθείσες εγγυήσεις και να τις αποτυπώσει στον ισολογισμό στις Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, στοιχείο 11 Πιστωτές διάφοροι.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι επιταγές που λαμβάνονται ως εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων της οντότητας από πελάτες της, παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως 02.09/06.09 του ΕΓΛΣ. Με αυτόν τον τρόπο δεν επηρεάζονται τα μεγέθη του Ενεργητικού και του Παθητικού με στοιχεία που δεν εμπίπτουν στον ορισμό στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ