Αθήνα, 24.10.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2203 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2203/2016

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά της λογιστικής παρακολούθησης δανειακών συμβάσεων υποκαταστήματος στα βιβλία του κεντρικού»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Προκειμένου να απαντήσουμε στην ανωτέρω σχετική αίτηση του ελληνικού υποκαταστήματος του γερμανικού πιστωτικού ιδρύματος «XXX», αντίγραφο της οποίας σας αποστέλλουμε συνημμένα, παρακαλούμε να έχουμε τη θέση της υπηρεσίας σας για τα θέματα αρμοδιότητάς σας και συγκεκριμένα εάν η μεταφορά της λογιστικής παρακολούθησης των δανειακών συμβάσεων του υποκαταστήματος στα βιβλία του κεντρικού στη Γερμανία, χωρίς να πραγματοποιηθεί εκχώρηση των σχετικών απαιτήσεων, είναι δυνατή με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014. Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας με τη σχετική αίτηση, ελληνικό υποκατάστημα θα καταχωρεί το κεφάλαιο και τους τόκους των πιστώσεων ως συνολική απαίτηση από το κεντρικό του, στα βιβλία του οποίου θα παρακολουθούνται οι πιστώσεις ανά πελάτη και το εισόδημα του ελληνικού υποκαταστήματος από τόκους θα καταχωρείται στα βιβλία αυτού κατόπιν επιβεβαίωσής του από τους ορκωτούς ελεγκτές του κεντρικού.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από το πρωτογενές ερώτημα που τέθηκε υπόψη μας προκύπτει ότι το ερώτημα είναι καθαρά φορολογικού χαρακτήρα.

Αναφορικά με τον τρόπο παρακολούθησης των δανείων του υποκαταστήματος από το κεντρικό έχουν εφαρμογή οι εξής διατάξεις:

(α) η παράγραφος 3.01 της ΠΟΛ 1003/2014 που προβλέπει ότι: «από τις διατάξεις του παρόντος νόμου (4308/2014) δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα. Η λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οντότητας σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές».

(β) το άρθρο 5 του Ν. 4308/2014, περί αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος της οντότητας και ιδιαίτερα η παράγραφος 14 του εν λόγω άρθρου που ορίζει ότι: «Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και στις αρμόδιες αρχές εντός ευλόγου χρόνου από σχετική ειδοποίηση, εκτός εάν άλλη νομοθεσία απαιτεί άμεση πρόσβαση ή ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα».

(γ) το άρθρο 3 του Ν. 4308/2014, παράγραφος 7 που ορίζει ότι: «Τα λογιστικά στοιχεία(παραστατικά), συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα».

Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ