Αθήνα, 31.08.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1806 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1806/2016

ΘΕΜΑ: «Λογιστικός χειρισμός πρόσθετου καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού για τον σχηματισμό αποθεματικού για την αντιμετώπιση αναγκών του φορέα διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τον νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) ο φορέας διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου με μορφή ανώνυμης εταιρίας, δύναται να υποχρεώσει τις εγκαταστημένες εντός αυτού επιχειρήσεις να καταβάλλουν πρόσθετο χρηματικό ποσό προκειμένου να σχηματίσει αποθεματικό για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών του.

Θα παρακαλούσαμε να μας υποδείξετε τον λογιστικό χειρισμό αυτού του πρόσθετα καταβαλλόμενα ποσού.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το άρθρο 28 του κανονισμού λειτουργίας της XXX όπως δημοσιεύτηκε στο XXX στο οποίο προβλέπεται ο εν λόγω σχηματισμός αποθεματικού.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα εν λόγω ποσά είναι έσοδα του φορέα και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά το χρόνο που επιβάλλονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εφόσον είναι σφόδρα πιθανό ότι θα εισπραχθούν.

Ο λογαριασμός των εσόδων που θα καταχωρηθούν, καθώς και το κονδύλι στην κατάσταση αποτελεσμάτων που θα εμφανισθούν (πωλήσεις, λοιπά συνήθη έσοδα ή λοιπά έσοδα και κέρδη), εξαρτώνται από τον χαρακτηρισμό του κονδυλίου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και πρακτικής του κλάδου (ετησίως επιβαλλόμενο, σύνηθες για τη δραστηριότητα ή έκτακτο).

Από το καθαρό μετά από φόρους αποτέλεσμα της περιόδου, το εν λόγω ποσό εμφανίζεται στο λογαριασμό των αποθεματικών νόμων και καταστατικού.

Για παράδειγμα, αν το καθαρό μετά από φόρους αποτέλεσμα της περιόδου είναι 1.000 και τα εν λόγω ποσά (έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων) έστω 1.200, το ποσό των 1.200 θα εμφανισθεί στο λογαριασμό «αποθεματικά νόμων και καταστατικού» και το ποσό των (200) στα «αποτελέσματα εις νέο», δηλαδή θα μειώσει το σχετικό υπόλοιπο. Με τον τρόπο αυτό η συνολική καθαρή θέση της οντότητας παρουσιάζεται στο ορθό ποσό και ταυτόχρονα καλύπτεται η απαίτηση του νόμου για εμφάνιση του συγκεκριμένου ποσού σε «ειδικό αποθεματικό».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ