Αθήνα, 31.08.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1709 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1709/2016

ΘΕΜΑ: «Περί των καταστάσεων τέλους έτους»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η XXX είναι ανεξάρτητη αρχή που ιδρύθηκε (ως μετεξέλιξη της XXX) με τον XXX.

Λόγω της επικείμενης συντάξεως και υπογραφής των καταστάσεων τέλους έτους (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης – Προσάρτημα) για την διαχειριστική χρήση 1/1—31/12/2015.

Ερωτάται αν με βάση τα ΕΛΠ, η XXX θεωρείται μικρή / μεγάλη ή μεσαία οντότητα, ώστε να προκύψει και το πρότυπο (μορφή) της σύνταξης των ανωτέρω καταστάσεων τέλους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κάθε οντότητα που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4308/2014 εντάσσεται σε κατηγορία μεγέθους βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του νόμου. Σημειώνεται ότι έχουν επέλθει αλλαγές στο Ν. 4308/2014 με το N. 4410/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ