Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει ότι:
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την από 25.07.2016 Εκτελεστική της Απόφαση τροποποιεί την απόφαση 2011/30/ΕΕ σχετικά με την ισοδυναμία των συστημάτων δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων ορισμένων τρίτων χωρών για τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες, καθώς και για μεταβατική περίοδο για τις δραστηριότητες ελέγχου των ελεγκτών και των ελεγκτικών οντοτήτων ορισμένων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το άρθρο 1, το άρθρο 2 και το παράρτημα ΙΙ.

Αναλυτικότερα δείτε εδώ το σχετικό κείμενο της Εκτελεστικής Απόφασης.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Καθ. Γεώργιος Βενιέρης