Αθήνα, 21.07.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1488 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1488/2016

ΘΕΜΑ: «Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων»
ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. 2597 ΕΞ / 16.12.2015 έγγραφο του ΣΛΟΤ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με την ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ. 2597 ΕΞ / 16.12.2015 Η έκπτωση του φόρου εισοδήματος – εξόδου, θα καταχωρηθεί σε μείωση του φόρου εισοδήματος της επόμενης χρήσης. Όμως στο έντυπο Ν δεν μου προκύπτει να υπάρχει κωδικός για να καταχωρήσω το ποσό της έκπτωσης από εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος, προκειμένου να μειώσει τον φόρο εισοδήματος της επομένης χρήσης.
Μπορείτε να με καθοδηγήσετε πως θα χειριστώ λογιστικά ή σε ποιο κωδικό του νέου εντύπου Ν την έκπτωση αυτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η γνωμάτευση αναφέρεται μόνο στη λογιστική παρουσίαση της έκπτωσης του φόρου εισοδήματος από εφάπαξ καταβολήστις λογιστικές καταστάσεις τέλους χρήσης. Δηλαδή ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 2015, όπως προκύπτει από τη συνταχθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος, στην κατάσταση αποτελεσμάτων θα εμφανισθεί μειωμένος (ως λογιστικό μέγεθος), με την έκπτωση που χορηγήθηκε κατά την καταβολή του φόρου εισοδήματος της χρήσεως 2014, εντός του 2015. Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος επί των εντύπων της δήλωσης δεν γίνεται καμία προσαρμογή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ