Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει ότι :
1. Κατόπιν αξιολόγησης των συστημάτων δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων για τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities and Exchange Commission) και του Συμβουλίου Λογιστικής Εποπτείας των Εταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος των ΗΠΑ (Public Company Accounting Oversight Board), τα συστήματα πληρούν απαιτήσεις που είναι ισοδύναμες με αυτές που ορίζονται στα άρθρα 29, 30 και 32 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ.

Η σχετική απόφαση δεν θίγει τις ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών ενός κράτους μέλους και των αρμόδιων αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τους μεμονωμένους ελέγχους διασφάλισης ποιότητας.

2. Οι αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρούνται κατάλληλες κατά την έννοια του άρθρου 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τον σκοπό της διαβίβασης των φύλλων εργασίας του ελέγχου ή άλλων εγγράφων, καθώς και των εκθέσεων επιθεώρησης και έρευνας δυνάμει του άρθρου 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Οδηγίας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα φύλλα εργασίας του ελέγχου ή άλλα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων βρίσκονται στην αποκλειστική κατοχή ενός νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου που εδρεύει σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος, στο οποίο εδρεύει ο ελεγκτής του ομίλου και του οποίου η αρμόδια αρχή έχει λάβει σχετικό αίτημα από οποιαδήποτε από τις δύο αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, τα εν λόγω φύλλα εργασίας ή έγγραφα διαβιβάζονται στην αιτούσα αρμόδια αρχή μόνο εάν η αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους έχει συμφωνήσει ρητώς για τη διαβίβαση.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κοινές επιθεωρήσεις που διεξάγονται στην Ένωση από τις αρμόδιες αρχές τους και τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών πληρούν τους όρους του άρθρου 47 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ και ότι τελούν, κατά κανόνα, υπό την ηγεσία της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διμερείς συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους και των αρμόδιων αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών συνάδουν με τους όρους συνεργασίας που καθορίζονται στη σχετική απόφαση.

Οι αποφάσεις εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 2016 έως τις 31 Ιουλίου 2022.

Αναλυτικότερα δείτε εδώ το σχετικό κείμενο των Εκτελεστικών Αποφάσεων.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Καθ. Γεώργιος Βενιέρης