Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ), η οποία συστάθηκε δυνάμει του Κανονισμού 537/2014 για το ελεγκτικό επάγγελμα, αποτελεί το νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ελεγκτικών εποπτικών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βασικός στόχος της οποίας είναι η ενδυνάμωση της εποπτείας του ελεγκτικολογιστικού θεσμού.
Η ΕΕΦΕΕ θα συνδράμει στην επίτευξη της αποτελεσματικής και συνεπούς εφαρμογής της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον ελεγκτικολογιστικό κλάδο, αποσκοπώντας στην προώθηση υψηλού επιπέδου ελεγκτικών υπηρεσιών και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού για τον χρηματοοικονομικό κλάδο. Οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρείες αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο φιλόδοξο αυτό στόχο.
Η σύνθεση της ΕΕΦΕΕ απαρτίζεται από:

  • εκπροσώπους των εθνικών ελεγκτικών εποπτικών αρχών των χωρών της Ε.Ε.
  • εκπροσώπους των εθνικών ελεγκτικών εποπτικών αρχών των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
  • εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA)
  • εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority – EBA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και

Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA), που συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή.
Η πρώτη συνάντηση της νεοσυσταθείσας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 στις Βρυξέλλες.
Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησής της, η ΕΕΦΕΕ όρισε ομόφωνα ως Πρόεδρο τον Ralf Bose, επικεφαλής της γερμανικής ελεγκτικής αρμόδιας αρχής (AOB) με θητεία τεσσάρων (4) ετών και ως Αντιπρόεδρο τον Alain Deckers επικεφαλής για ζητήματα ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Ο Α΄Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος ορίστηκε, από την ελληνική ελεγκτική αρμόδια αρχή (ΕΛΤΕ), μέλος της ΕΦΕΕ.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Καθ. Γεώργιος Βενιέρης