Αθήνα, 23.06.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1362 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1362/2016

ΘΕΜΑ: «Λογιστικός χειρισμός στην διαγραφή ποσού δανείου»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε για τον λογιστικό χειρισμό βάσει των ΕΛΠ της διαγραφής του ποσού του δανείου. Συγκεκριμένα μια ΑΕ οφείλει 50.000,00€ σε μια τράπεζα (5 ετές). Έπειτα από συμφωνία η τράπεζα προέβη στην διαγραφή ποσού 15.000,00 € και στην ρύθμιση του εναπομείναντος δανείου 35.000,00 σε 96 μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Ποιος είναι ο ορθός λογιστικός χειρισμός;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο λογιστικός χειρισμός της διαγραφής χρέους ρυθμίζεται από τις παραγράφους 7-9 του άρθρου 22 του Ν. 4308/2014, καθώς και στις σχετικές παραγράφους της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ, όπου παρατίθεται και παράδειγμα εφαρμογής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ