Αθήνα, 23.06.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1328 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1328/2016
Σχετ. 1244

ΘΕΜΑ: «Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα μία διευκρίνηση σχετικά με την υποχρέωση που υπάρχει από το νόμο 1297/1972 οι εταιρείες που έχουν συσταθεί εκ μετατροπής με το νόμο αυτό να αποτυπώνουν σε λογαριασμούς τάξεως την υπεραξία που έχει προκύψει προκειμένου να καρπώνονται τα οφέλη της μετατροπής. Τι προβλέπουν τα ΕΛΠ για την περίπτωση αυτή με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν λογαριασμοί τάξεως καθώς και για την υποχρέωση από τον Ν.1297/1972 που υπάρχει για την εμφάνισή της υπεράξιας στον ισολογισμό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από το Ν. 4308/2014 δεν προβλέπεται η τήρηση λογαριασμών τάξεως και η εμφάνισή τους στη δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ωστόσο, το άρθρο 3 παρ. 8 που προβλέπει ότι, «η ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5».

Συνεπώς, οι οντότητες έχουν τη δυνατότητα να τηρούν στο λογιστικό τους σύστημα τους προβλεπόμενους λογαριασμούς τάξεως για την κάλυψη ενδεχόμενων απαιτήσεων του Ν. 1297/72, αναφορικά με την παρακολούθηση της υπεραξίας. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι λογαριασμοί αυτοί, εάν τηρούνται, δεν εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ