Αθήνα, 23.06.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1288 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1288/2016

ΘΕΜΑ: «Υπογραφή ή μη όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από λογιστή»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να με ενημερώσετε αν σε πολύ μικρή οντότητα (ατομική επιχείρηση) παροχής υπηρεσιών με χειρόγραφα απλογραφικά βιβλία και ακαθάριστα έσοδα κάτω των 10.000 € και ως εκ τούτου απαλλασσόμενη από ΦΠΑ, τη λογιστική παρακολούθηση της οποίας έχει ο ίδιος ο επιχειρηματίας θα πρέπει:

1. Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων (Β6) -περιλαμβανομένης και της φορολογικής αναμόρφωσης, αν και δεν ξέρω αν αυτό είναι δικό σας θέμα-) να τις υπογράφει υποχρεωτικά λογιστής (ή μόνο ο επιχειρηματίας), δεδομένου ότι η παράγραφος 4 του άρθρου 5 αναφέρει: «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε οντότητας που υπόκεινται στον παρόντα νόμο, προ της έκδοσής τους, εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας και υπογράφονται από το εξουσιοδοτημένο μέλος (μέλη) του και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»

Η φράση «σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» μήπως αναφέρεται στην υποχρεωτική υπογραφή σε περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από 100.000 € για εμπορία και 50.000 € για παροχή υπηρεσιών;

2. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων (Β6), στο σημείο που αναφέρονται οι φόροι, περιλαμβάνεται και το τέλος επιτηδεύματος ή μόνο ο φόρος εισοδήματος (26%);

3. Με την επιφύλαξη αν το ερώτημα αυτό άπτεται ή όχι της δικής σας αρμοδιότητας, στο Ε3 της φορολογικής δήλωσης , στον κωδικό που ρωτά αν τα βιβλία τηρούνται με βάση τα ΕΛΠ/ΔΠΠ και με δεδομένο ότι οι οδηγίες του Υπουργείου δεν είναι σαφείς, η απάντηση (για την ανωτέρω οντότητα) θα είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. To ερώτημα αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ, αλλά αφορά το Υπουργείο Οικονομικών.

2. Το τέλος επιτηδεύματος δεν είναι φόρος εισοδήματος και συνεπώς δεν περιλαμβάνεται στο φόρο εισοδήματος, αλλά στα λοιπά έξοδα.

3. Το ερώτημα 3 δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ. Ωστόσο, από 01.01.2015 τα λογιστικά βιβλία τηρούνται βάσει των ΕΛΠ, εκτός εάν η οντότητα υποχρεούται βάσει νόμου ή επιλέξει να εφαρμόσει τα ΔΛΠ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) κατ’ επιλογή της οντότητας ή υποχρεωτικά (άρθρο 1 ν. 4308/2014).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ