Αθήνα, 23.06.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1243 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1243/2016

ΘΕΜΑ: «Αμοιβαία Κεφάλαια»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, το συντομότερο δυνατόν, εάν στο πλαίσιο του νόμου 4308/2014, εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ του 2009, αναφορικά με τους εφαρμοστέους κανόνες για τα αμοιβαία κεφάλαια.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Βάσει της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, οι οργανισμοί επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) του ν. 4099/2012 (Οδηγία 2009/65/ΕΚ) είτε λειτουργούν με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είτε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ):

α) Επιμετρούν το ενεργητικό τους που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 59 του ν. 4009/2012 (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 50 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ) στην εύλογη αξία του. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται βάσει των Δ.Π.Χ.Α..

β) …

2. Το ΔΠΧΑ 13 με τον τίτλο «Επιμέτρηση εύλογης αξίας», που είναι υιοθετημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 και έχει ισχύ από την 01.01.2013, παρέχει εκτεταμένη καθοδήγηση σχετικά με τις εύλογες αξίες και τις απαιτούμενες για αυτές γνωστοποιήσεις,

3. Με την εφαρμογή του νόμου 4308/2014 (άρθρο 38), η Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ του 2009 αναφορικά με τους εφαρμοστέους κανόνες για τα αμοιβαία κεφάλαια, έπαυσε να ισχύει από την 01.01.2015.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ