Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 17/6/2016, τέθηκε σε ισχύ το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο της ΕΕ αναφορικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων, που είχε ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τον Απρίλιο του 2014.

Οι νέοι κανόνες, που τίθενται άμεσα σε ισχύ, θα συμβάλλουν στην προώθηση των ελέγχων υψηλής ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες των οντοτήτων, υποστηρίζοντας έτσι τις προϋποθέσεις για τις διασυνοριακές επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη στην Ένωση.

Ωστόσο, ορισμένες από τις διατάξεις του Κανονισμού θα έχουν μεταγενέστερη εφαρμογή. Για παράδειγμα οι δια-τάξεις που αφορούν τις περιόδους εναλλαγής (rotation periods) των ελεγκτών υπόκεινται σε μεταβατική περίοδο ενώ αντίθετα οι διατάξεις που αφορούν την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών τίθενται άμεσα σε ισχύ, δηλαδή από 17/6/2016.

Τέλος, με τον νέο Κανονισμό συστήνεται η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών – ΕΕΦΕΕ (Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB), ρόλος της οποίας είναι να ενδυναμώσει τον συντονισμό της εποπτείας των ελέγχων μέσα στην Ένωση και να εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές ή γνώμες.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Λ.Τ.Ε.
Καθηγητής Γεώργιος Βενιέρης