Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η 18η συνάντηση του European Audit Inspection Group (EAIG), στην οποία προήδρευσε η Εποπτική Αρχή της Ολλανδίας, πραγματοποιήθηκε στο Όσλο και διοργανώθηκε από την Εποπτική Αρχή της Νορβηγίας στις 14 & 15 Ιουνίου 2016.

Κυριότερα σημεία της 18ης συνάντησης (Highlights of the meeting):

Αλλαγή στην σύνθεση του Εποπτικού Οργάνου του CAIM (Common Audit Inspection Methodology) με συμμετοχή της ΕΛΤΕ.
Πραγματοποιήθηκε εκλογή νέων μελών στη σύνθεση τoυ εποπτικού οργάνου του CAIM, μεταξύ των οποίων επιλέχθηκε και η ΕΛΤΕ με τη συμμετοχή του A΄ Αντιπροέδρου της κ. Π. Γιαννόπουλου. Το εν λόγω όργανο στη νέα του σύνθεση απαρτίζεται από οκτώ (8) κράτη-μέλη που είναι τα εξής : Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Δημοκρατία της Τσεχίας.

Διάλογος με εκπροσώπους της KPMG (global network)
Στα πλαίσια του συνεχούς διαλόγου των εποπτικών αρχών με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ελεγκτικά δίκτυα για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά συνάντηση με εκπροσώπους της KPMG (global network). Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις πρωτοβουλίες της KPMG για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του root cause analysis που θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Συνάντηση με μέλη του EGIAN (European Group of International Accounting Networks and Asso-ciations)
Τα μέλη του EAIG συναντήθηκαν με εκπροσώπους του EGIAN, το οποίο απαρτίζεται από είκοσι τέσσερις (24) ελεγκτικές εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των NEXIA, BAKER TILLY, MOORE STEPHENS and MA-ZARS) εκτός των μεγάλων έξι (6) ελεγκτικών εταιρειών. Το EGIAN παρέχει ένα φόρουμ για τα μέλη του για την ανάπτυξη κοινών θέσεων σε συγκεκριμένα τεχνικά και νομικά θέματα ώστε να τα συζητούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις εποπτικές αρχές. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη προσέγγιση των μελών της EGIAN σε θέματα διατήρησης και βελτίωσης της ποιότητας των ελέγχων και τις διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθούν οι ελεγκτικές εταιρείες στις ελλείψεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων τους (root cause analysis).

EAIG Κοινή Ελεγκτική Μεθοδολογία (Common Audit Inspection Methodology- CAIM)
Ήδη από το 2015, τα μέλη των εποπτικών αρχών χρησιμοποίησαν κοινά προγράμματα εργασίας για την επιθεώρηση των εσωτερικών διαδικασιών, που εφαρμόζουν τα ελεγκτικά γραφεία. Αυτά τα προγράμματα εργασίας, τα οποία έχουν αναπτυχθεί τόσο βάσει της Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τους υποχρεωτικούς ελέγχους νομίμων ελεγκτών, όσο και του Διεθνούς Προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας (ISQC1), θα συμβάλλουν στην εναρμόνιση των ελέγχων που διενεργούνται από τα ελεγκτικά γραφεία σε όλη την Ευρώπη. Στο Όσλο τα μέλη του EAIG ενέκριναν τα επόμενα βήματα στην ανάπτυξη περαιτέρω κοινών προγραμμάτων για τις επιθεωρήσεις (inspections) των ελεγκτικών έργων.

Ευρωπαϊκή Βάση δεδομένων στις επιθεωρήσεις των ελεγκτικών έργων
Το EAIG διατηρεί μία μη δημόσια βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει ευρήματα που προκύπτουν από τους ποιοτικούς ελέγχους που διενεργούνται στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ελεγκτικά δίκτυα. Η βάση δεδομένων χρησιμοποιείται από το EAIG ώστε να εντοπιστούν κοινά θέματα σε σχέση με τα συγκεκριμένα δίκτυα. Αυτό συμβάλλει στον διαρκή διάλογο του EAIG με τα ελεγκτικά δίκτυα και τους standard setters. Σε αυτή τη συνάντηση συζητήθηκαν τα ευρήματα που προκύπτουν από τους ποιοτικούς ελέγχους αναφορικά με την ευθύνη του ελεγκτή να εντοπίσει και να εκτιμήσει τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις (ISA 315).

Η επόμενη συνάντηση του EAIG θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2016 στην Λεμεσό, μετά από πρόταση της αντίστοιχης εποπτικής αρχής.

Το EAIG παρέχει μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών. Ο πρωταρχικός σκοπός του EAIG είναι η ενημέρωση των μελών για τα σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών σχετικά με επιθεωρήσεις (inspections) επί των ελεγκτικών έργων που διενεργούνται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία. Τα μέλη του EAIG επικοινωνούν μεταξύ τους τα ευρήματα των επιθεωρήσεων (inspections) που διενεργούν και συζητούν σχετικά θέματα που προκύπτουν με φορείς όπως το IAASB και το IESBA καθώς και με εκπροσώπους του ελεγκτικού επαγγέλματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του EAIG ως παρατηρητής, εκτός από τα σημεία όπου συζητούνται εμπιστευτικές πληροφορίες.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης