Αθήνα, 01.06.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1158 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1158/2016

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός των ιδίων κεφαλαίων και της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών Α.Ε.»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Το θέμα αφορά τον «σωστό» προσδιορισμό των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης & χρήσης, των ιδίων κεφαλαίων και της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών Α.Ε. για τις χρήσεις 2010-2014 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην περίπτωση μας, στους ισολογισμούς των χρήσεων 2010-2014 υπάρχουν παρατηρήσεις ορκωτών ελεγκτών που αναφέρονται σε μη σχηματισμό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, μη σχηματισμό προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και άλλα λογιστικά γεγονότα που επηρεάζουν αρνητικά τόσο τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης και χρήσης όσο και στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας και συνεπώς και την εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής. Αν είχαν λογιστικοποιηθεί οι παραπάνω παρατηρήσεις, σύμφωνα με τις ισχύσασες φορολογικές διατάξεις, τα σχετικά έξοδα θα έπρεπε να αναμορφωθούν φορολογικά οπότε δεν επηρεάζεται το ποσό του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος του Νομικού Προσώπου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980) που ίσχυε μέχρι 31.12.2014, τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές και τις ισχύουσες λογιστικές πρακτικές, σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε εάν για τον προσδιορισμό της λογιστικής καθαρής θέσης μιας εταιρείας, και συνεπώς της εσωτερικής λογιστικής αξίας της μετοχής, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών τόσο στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης και χρήσης όσο και στα Ίδια Κεφάλαια. Δηλαδή εάν από τα ποσά των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να αφαιρούνται τα ποσά των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Επίσης σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν για την τεκμηρίωση των προσαρμογών των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων επαρκεί σχετική έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ή εάν οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων αυτών πρέπει να ξαναδημοσιευτούν με τα προσαρμοσμένα, από τις παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, κονδύλια.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ΕΓΛΣ έχει πάψει να ισχύει για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31.12.2014, βάσει του άρθρου 38 του νόμου 4308/2014 και συνεπώς δεν μπορεί να γίνεται επίκληση των προβλέψεων του για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν μετά την 31.12.2014.

Βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 4308/2014, οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από τη διοίκηση της οντότητας βάσει του ισχύοντος πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς εν προκειμένω των ΕΛΠ ή των ΔΠΧΑ, αν η οντότητα τα εφαρμόζει υποχρεωτικά ή προαιρετικά και υπογράφονται από αυτή.

Οι ορκωτοί ελεγκτές διενεργούν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΕΠ (ΔιεθνώνΕλεγκτικών Προτύπων) και εκφράζουν γνώμη για το αν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει του ισχύοντος πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς, δηλαδή των ΕΛΠ ή των ΔΠΧΑ κατά περίπτωση και όχι των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις λογιστικές διατάξεις. Εξυπακούεται ότι από τον έλεγχο εξετάζεται και αν η οντότητα εφαρμόζει τις φορολογικές διατάξεις, δηλαδή αν προσδιορίζει ορθά και αποδίδει τα σχετικά ποσά φόρων, διότι ο μη ορθός προσδιορισμός τους και η μη απόδοσή τους επηρεάζει την ορθότητα της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει του ισχύοντος λογιστικού πλαισίου.

Τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και η λογιστική καθαρή θέση της οντότητας, προσδιορίζονται από τον νόμιμα συνταγμένο ισολογισμό. Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών που αφορούν παραβίαση του λογιστικού πλαισίου και δεν αμφισβητούνται από τη διοίκηση της οντότητας, οι επιπτώσεις τους λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της λογιστικής καθαρής θέσης και των αποτελεσμάτων. Η αρχή αυτή ίσχυε και στα πλαίσια του Ε.Γ.Λ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ