Αθήνα, 01.06.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1156 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1156/2016

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρικές συνεταιριστικών τραπεζών»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Πιστωτικό ίδρυμα με νομική μορφή Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (πελάτης μας) τα μερίδια ή άλλες κινητές αξίες του οποίου δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ (και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης), υποχρεούται σε σύνταξη των χρηματοοικονομικών του καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει της περίπτωσης ή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014.

Το Πιστωτικό Ίδρυμα συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων οντοτήτων και είναι μητρική οντότητα αυτών.

Ερωτάται αν η υποχρέωση για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επεκτείνεται και για τις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών οντοτήτων;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει του άρθρου 1 παρ. 3β του νόμου 4308/2014 υποχρέωση για σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ έχουν μόνο οι θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και είναι θυγατρικές οντότητας, οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντιπροσωπεύουν ατομικά ή αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του μέσου όρου των εργαζόμενων της μητρικής.

Συνεπώς οι οντότητες που περιγράφονται στο ερώτημα δεν έχουν τέτοια υποχρέωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ