Αθήνα, 01.06.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1153 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1153/2016

ΘΕΜΑ: «Απεικόνιση Φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε.»

ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Σε Α.Ε. που στο φορολογικό έτος 2015 προκύπτει φόρος 92.000,00 – αλλά έχει παρακρατούμενους φόρους 170.000,00 (η εταιρεία δουλεύει με το Δημόσιο) – στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων θα εμφανιστεί η διαφορά τους αρνητικά, ή θα εμφανιστεί ο φόρος στις υποχρεώσεις και ο παρακρατηθείς στις απαιτήσεις;

2. Υπάρχουν μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι, όπως είναι το τέλος επιτηδεύματος. Θα απεικονιστεί και αυτό στους φόρους;

3. H εγγραφή της προκαταβολής των φόρων θα γίνει στο φορολογικό έτος 2015, ή στο 2016 που θα συμψηφιστούν και οι χρεωστικοί με τους πιστωτικούς φόρους;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν το άθροισμα του παρακρατηθέντος και προκαταβληθέντος φόρου είναι μεγαλύτερο από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει στη χρήση, το υπόλοιπο (χρεωστικό) εμφανίζεται ως απαίτηση. Για παράδειγμα, αν για το 2015 με τη δήλωση του έτους 2014, έχει προκαταβληθεί φόρος για το 2015 ευρώ 100, εντός της χρήσης 2015 παρακρατήθηκε φόρος ευρώ 20 και ο προκύψας φόρος (έξοδο) της χρήσεως 2015 είναι 90, το ποσό που θα εμφανισθεί ως απαίτηση στον ισολογισμό της 31.12.2015 θα είναι 100+20-90=30.

Οι φόροι που δεν προσδιορίζονται με βάση το εισόδημα, όπως το τέλος επιτηδεύματος, δεν αποτελούν φόρο εισοδήματος, αλλά λοιπά έξοδα και καταχωρούνται ως τέτοια στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Η εγγραφή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2016 που υπολογίζεται και καταβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015, γίνεται με την καταβολή της εντός της χρήσεως 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ