Αθήνα, 01.06.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1139 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1139/2016

ΘΕΜΑ: «Τρόπος έκδοσης δ.α. κατά την παραλαβή ακατάλληλων εμπορευμάτων από χωματερή (χαδα) ή κάδους απορριμμάτων με σκοπό την πώληση προς ανακύκλωση»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο συλλογής χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων με σκοπό την πώληση σε εταιρείες ανακύκλωσης.Θέλουμε να συλλέξουμε χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που έχουν απορριφθεί σε κάδους σκουπιδιών και σε χωματερές από αγνώστους.

Η δραστηριότητα αυτή δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 8 περίπτωση 4 της Λογιστικής Οδηγίας διότι τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια έχουν αξία για αυτόν που τα συλλέγει.

Πως θα εκδώσουμε Δ.Α. τη στιγμή που δεν υπάρχει ιδιοκτήτης των αποθεμάτων άρα και αποστολέας;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστική σκοπιά, τα συλλεγόμενα αγαθά, εφόσον προορίζονται για μεταπώληση, αποτελούν αποθέματα για την επιχείρηση και αναγνωρίζονται με βάση το κόστος κτήσης τους που περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών μέχρις ότου φθάσουν στην παρούσα θέση και κατάστασή τους, βάσει του άρθρου 20 του νόμου 4308/2014. Για τη διακίνησή τους εφαρμόζεται η τεκμηρίωση της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 4038/2014, με τρόπο που να καθίστανται δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Για παράδειγμα η οντότητα μπορεί να διακινεί τα εν λόγω αποθέματα με παραστατικά επί των οποίων θα αναφέρει τα στοιχεία της, το χώρο συλλογής τους, τη συσκευασία τους, τα τεμάχια, τον τρόπο διακίνησης και αναφορά ότι η ποσότητα θα οριστικοποιηθεί με την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της.

Στις εγκαταστάσεις της, θα οριστικοποιηθεί η ποσότητα και η συσκευασία και όλα τα σχετικά παραστατικά θα αρχειοθετηθούν με τρόπο που θα επιτρέπει όλες τις σχετικές επαληθεύσεις. Για τις πτυχές του θέματος που αφορούν τη φορολογική διοίκηση, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ