Αθήνα, 17.05.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 979 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 979/2016

ΘΕΜΑ: «Λογιστική εγγραφή ακύρωσης πώλησης ακινήτου»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Τεχνική εταιρία με αντικείμενο εργασιών ανέγερση & πώληση κατοικιών με υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ, προέβη σε οριστικό συμβόλαιο το 2015 για την πώληση ακινήτου σε πελάτη κάτοικο εξωτερικού ο οποίος είχε πληρώσει μέρος του τιμήματος του συμβολαίου.

Το Φεβρουάριο του 2016 ο πελάτης μας ενημέρωσε ότι έχει πτωχεύσει & δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει το υπόλοιπο τίμημα του συμβολαίου.

Στο συμβόλαιο υπήρχε ρήτρα βάσει της οποίας εάν δεν αποπληρωθεί μία δόση του τιμήματος θα χάσει τα χρήματα που έχει καταβάλει μέχρι στιγμής & σύμφωνα με τον όρο της διαλυτικής αίρεσης που επίσης υπάρχει στο συμβόλαιο, το ακίνητο επιστρέφει στην εταιρία.

Θέλω να μου πείτε πως θα το χειριστούμε την ακύρωση της πώλησης σύμφωνα με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, διότι εμείς το 2015 εμφανίζουμε έσοδα πώλησης ακινήτων, ενώ στη πραγματικότητα το 2016 και πριν το κλείσιμο του ισολογισμού του 2015, το ακίνητο θα επιστρέψει στην εταιρία βάσει του όρου της διαλυτικής αίρεσης. Θα γίνει με πρόβλεψη ώστε να αποδοθεί η ορθή εικόνα της εταιρίας; Η καταβολή του μέρους του τιμήματος θα αναγνωριστεί ως έκτακτο έσοδο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά το χρόνο της πώλησης αναγνωρίζεται έσοδο βάσει των αρχών του νόμου που καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 3, βάσει του οποίου, τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω:

(α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή, (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Συνεπώς αν κατά τον χρόνο της πώλησης ισχύουν οι εν λόγω προϋποθέσεις, γίνεται αναγνώριση του εσόδου με χρέωση του πελάτη.

Η αδυναμία του πελάτη να εξοφλήσει την υποχρέωσή του μεταγενέστερα, είναι άλλο γεγονός που λογιστικοποιείται ξεχωριστά. Βάσει αυτών, εντός του 2016 που συμβαίνει το γεγονός, το ακίνητο που επιστρέφεται στην εταιρεία αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο εντασσόμενο στην κατηγορία που αφορά, ανάλογα με την πρόθεση της επιχείρησης για την χρήση του (απόθεμα ή πάγιο). Η αναγνώριση αυτή γίνεται χρεώνοντας το στοιχείο με το ποσό του ανεξόφλητου υπολοίπου της απαίτησης από τον πελάτη, η οποία πιστώνεται και μηδενίζει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ