Αθήνα, 17.05.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 961 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 961/2016

ΘΕΜΑ: «Τέλος ταξινόμησης και Κόστος Αγοράς»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Νομική οντότητα (νομική μορφή Ε.Ε) με απλογραφικά βιβλία εισάγει από Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοκίνητα κυρίως μεταχειρισμένα τα οποία εμπορεύεται. Στο τελωνείο πληρώνει το ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΙΜΗΣΗΣ του κάθε αυτοκινήτου, το οποίο στην συνέχεια επιρρίπτει στον πελάτη στην τιμή πώλησης του αυτοκινήτου.

Ερωτάσθε:

A. Το ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗΣ αθροίζεται στο κόστος αγοράς των αυτοκινήτων;

B. Αν αθροίζεται και το αυτοκίνητο μείνει απούλητο το κόστος αυτό εμφανίζεται στην απογραφή του αυτοκινήτου στο τέλος της χρήσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει του άρθρου 20 του ν. 4308/2014, το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Βάσει αυτού, εφόσον η καταβολή του τέλους ταξινόμησης απαιτείται προκειμένου τα αποθέματα (αυτοκίνητα) να είναι έτοιμα προς πώληση, το κόστος του τέλους αυτού προσαυξάνει την αξία του αποθέματος και περιλαμβάνεται στην απογραφή στο τέλος της χρήσης αν το απόθεμα δεν έχει πωληθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ