Αθήνα, 17.05.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 857 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 857/2016

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ.Π.Χ.Α»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ορισμένες εταιρείες εφήρμοζαν προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α. Τηρούσαν τα βιβλία με τις φορολογικές διατάξεις και παράλληλα συνέτασσαν τις οικονομικές καταστάσεις με βάσει τα Δ.Π.Χ.Α., εξωλογιστικά με εγγραφές προσαρμογής.

1. Ποιο πλαίσιο θα ακολουθήσουν μετά το νόμο 4308/2014;

2. Θα τηρούν τα βιβλία με βάση τις φορολογικές διατάξεις;

3. Θα τηρήσουν τα βιβλία με τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α. και πως θα γίνει η προσαρμογή στα φορολογικά αφού πολλά μηχανογραφικά συστήματα δεν υποστηρίζουν διπλές καταχωρήσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 5 του νόμου 4308/2014 οι οντότητες είναι υποχρεωμένες να παρακολουθούν τη λογιστική και τη φορολογική βάση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, με όποιο τρόπο επιθυμούν κατά την κρίση τους, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η δυνατότητα ελεγκτικών επαληθεύσεων.

Η έννοια των εξωλογιστικών αρχείων δεν υπάρχει κατά το ν. 4308/2014. Όλα τα τηρούμενα από τις οντότητες αρχεία για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι ισοδύναμα και αποδεκτά, εφόσον κρίνονται αξιόπιστα. Σχετικές είναι η παράγραφοι 6.1.1 και 6.1.2 της ΠΟΛ 1003/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ