Αθήνα, 17.05.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 637 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 637/2016

ΘΕΜΑ: «ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτων αποκτά τεκμαρτό εισόδημα στην Ελλάδα από ιδιόχρηση ή και από δωρεάν παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας της.

Έπειτα από την έκδοση της ΠΟΛ 1138/30-6-2015 είναι υπόχρεη στην τήρηση διπλογραφικών ή απλογραφικών βιβλίων ανάλογα. Όσο αφορά τις εγγραφές έναρξης έχει δοθεί λύση με την απόφαση σας ΣΛΟΤ 1805/2015.

Τα ερωτήματα είναι τα ακόλουθα:

1. Μία εταιρία αυτής της μορφής που δεν διαθέτει λογαριασμό στην Ελλάδα και κάποιες δαπάνες που προκύπτουν (ΔΕΗ, επισκευές κ.λ.π) πληρώνονται από το λογαριασμό του φορολογικού εκπροσώπου (που του αποστέλλονται με έμβασμα από το εξωτερικό).

Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί λογιστικά αυτή η περίπτωση; Ποιες είναι οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν στο ενδιάμεσο και στο τέλος της χρήσης;

2. Στην περίπτωση που η εταιρία αυτής της μορφής διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα και αποστέλλονται από το εξωτερικό εμβάσματα σε αυτόν, είναι σωστή η εφαρμογή της γνωμοδότησης 172/2084/1993 με τη χρήση του λογαριασμού 48 του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου;

Αν ναι, το υπόλοιπο του λογαριασμού 48 πως αντιμετωπίζεται λογιστικά στο τέλος της χρήσης (πώς κλείνει ή και πώς μεταφέρεται -αν και εφόσον- στην επόμενη χρήση);

Και πώς αντιμετωπίζονται λογιστικά οι ζημίες που δημιουργούνται στη χρήση (θα συσσωρεύονται συνεχώς) αφού υπάρχουν μόνο τεκμαρτά έσοδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, γίνεται χρέωση των επί μέρους λογαριασμών εξόδων με πίστωση του λογαριασμού του εκδότη του παραστατικού. Κατά την εξόφλησή τους γίνεται χρέωση του λογαριασμού του εκδότη του παραστατικού με πίστωση του προσώπου που εξόφλησε τα εν λόγω έξοδα.

2. Στη δεύτερη περίπτωση χρεώνεται ο λογαριασμός καταθέσεων με πίστωση του λογαριασμού του προσώπου που διενεργεί τα εμβάσματα των χρημάτων.

3. Οι ανεξόφλητες στο τέλος της χρήσης υποχρεώσεις, μεταφέρονται στην επόμενη χρήση.

4. Από λογιστικής απόψεως οι ζημίες που προκύπτουν σε κάθε περίοδο σωρεύονται στα αποτελέσματα εις νέον.

5. Για τα φορολογικά θέματα που ενδεχομένως προκύπτουν το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ