Αθήνα, 17.05.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1035 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1035/2016

ΘΕΜΑ: «Υποβολή-σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων που επιλέγουν να συντάξουν προαιρετικά πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεώνονται.»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία υποχρεούται να συντάσσουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

Τίθεται το ερώτημα:

Η ανωτέρω πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία μπορεί να καταρτίσει Οικονομικές καταστάσεις της αμέσως επόμενης κατηγορίας, δλδ των μικρών οντοτήτων; (Υπόδειγμα Β.1.1 Ισολογισμός-Ατομικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Υπόδειγμα Β.2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και με το αντίστοιχο προσάρτημα).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η πολύ μικρή οντότητα, αλλά και κάθε οντότητα οποιασδήποτε κατηγορίας, μπορεί να συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ανώτερης κατηγορίας, περιλαμβάνοντας είτε το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών της ανώτερης κατηγορίας, είτε μέρος αυτών κατά την κρίση τηςμε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της κατηγορίας της. Για παράδειγμα, μια πολύ μικρή οντότητα μπορεί να συντάξει πλήρεις οικονομικές καταστάσεις βάσει των απαιτήσεων των μεγάλων οντοτήτων, ή να συντάξει επιπρόσθετα των απαιτήσεων της κατηγορίας της, μόνο την κατάσταση ταμιακών ροών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ