Αθήνα, 17.05.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1034 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1034/2016

ΘΕΜΑ: «Οικονομικές καταστάσεις 2015»

ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Σε οντότητες με αμιγώς παροχή υπηρεσιών π.χ. τουριστικό γραφείο, που έχει δώσει προκαταβολές σε προμηθευτές (ξενοδοχεία) για να κλείσει τιμές που αφορούν χρήση 2016, θα εμφανισθούν σύμφωνα με το υπόδειγμα ισολογισμού στα Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία και συγκεκριμένα στα Λοιπά Αποθέματα; Το ερώτημα τίθεται γιατί δεν είναι προκαταβολές για Αποθέματα.

2. Σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος των ΕΠΕ και ΑΕ που θα υπολογισθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πως πρέπει να γίνει ο λογιστικός χειρισμός βάσει ΕΛΠ. Θα λογιστεί στο 2015 μειώνοντας αμέσως τα κέρδη χρήσης 2015, (δεδομένου ότι τα λοιπά έξοδα έχουν κλείσει) ή θα γίνουν οι εγγραφές το 2016 μαζί με τη διάθεση κερδών και την έγκριση της Γ.Σ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Χρήματα που καταβάλλονται σε τρίτους έναντι λήψης υπηρεσιών (εξόδων) στην επόμενη χρήση, καταχωρούνται στο κονδύλι «προπληρωμένα έξοδα», στην ομάδα κονδυλίων «Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές» του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Το τέλος επιτηδεύματος είναι έξοδο που επιβαρύνει τη χρήση για την οποία επιβάλλεται. Για παράδειγμα, το τέλος της χρήσης 2015, θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 με πίστωση υποχρέωσης, η οποία θα κλείσει με την πληρωμή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ