Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στο 17ο συνέδριο του ΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών), που έλαβε χώρα στις 11 Μαΐου 2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα του Δημοσίου Τομέα, συμμετείχε, μεταξύ άλλων φορέων και η ΕΛΤΕ.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ, καθηγητής κ. Γεώργιος Βενιέρης, σε χαιρετισμό που απηύθυνε στο συνέδριο, τόνισε τη σημασία της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου Τομέα για τη χώρα μας, που θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας της λογιστικής και οικονομικής πληροφόρησης του Δημόσιου Τομέα.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, κ. Γιαννόπουλος Παναγιώτης παρουσίασε (pdf) στοιχεία σχετικά με το υφιστάμενο λογιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και το αντίστοιχο που ισχύει σε διεθνές επίπεδο (ESA, GFS, IPSAS, EPSAS) καθώς και έρευνα αναφορικά με τα όρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, όπως ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Γεώργιος Βενιέρης