Αθήνα 6 Μαΐου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου:165ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343
Fax: 210 3286 075,
e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Από πολυεθνική εταιρεία που εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, ζητείται η αποστολή των κωδικών αριθμών των λογαριασμών που πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, βάσει των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. {Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992)}, ο επιτηδευματίας που τηρεί Βιβλία Τρίτης Κατηγορίας (Διπλογραφικό Σύστημα), εφαρμόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1123/1980/ ΦΕΚ Α΄ 283) ως προς την δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και των υπογραμμισμένων τριτοβάθμιων λογαριασμών, εκτός των λογαριασμών της ομάδος «9» (Αναλυτική Λογιστική), οι οποίοι δεν τηρούνται. Η ανάπτυξη των λογαριασμών γίνεται κατά το Δεκαδικό Σύστημα και είναι της μορφής: 00.00.00, π.χ. «60.00.00 Τακτικές Αποδοχές Έμμισθου Προσωπικού». Η προμήθεια του Π.Δ. 1123/1980 μπορεί να γίνει τόσο από το Εθνικό Τυπογραφείο, όσο και από το ελεύθερο εμπόριο, όπου κυκλοφορούν αρκετά συγγράμματα, τα οποία εκτός της ανάπτυξης των λογαριασμών, περιέχουν επιπλέον αναλύσεις και ερμηνευτικές λύσεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ