Αθήνα, 26.04.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 799 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 799/2016


ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ι.Κ.Ε.»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία με νομική μορφή Ι.Κ.Ε που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης συστήθηκε 19/02/2014 με κεφάλαιο σύστασης 80.000,00 ευρώ. Η εταιρεία αποτελείται από δύο φυσικά πρόσωπα. Τον εταίρο Α με ποσοστό συμμετοχής 80% και τον εταίρο Β με ποσοστό συμμετοχής 20%. Οι δύο εταίροι μέχρι την 31/12/2014 προκειμένου να καλύψουν τις υποχρεώσεις της εταιρείας έβαλαν-μετέφεραν-χρήματα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς τραπέζης στον όψεως της εταιρείας και συγκεκριμένα o εταίρος Α: 94.000,00 και ο εταίρος Β: 129.540,12. Σύνολο: 223.540,12.

Για τα παραπάνω ποσά δεν έγινε σύμβαση δανείου, ούτε αύξηση κεφαλαίου. Στον ισολογισμό της 31/12/2014 αποτυπώθηκαν τα παραπάνω ποσά σε λογαριασμό υποχρέωσης. Την 21/07/2015 εταίροι Α και Β μεταβίβασαν τα εταιρικά τους μερίδια σε ποσοστό 100% στο νέο εταίρο Κ και τροποποιήθηκε η νομική μορφή της εταιρείας σε μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε με το ίδιο Α.Φ.Μ . Επίσης, οι εταίροι Α και Β υπέγραψαν ιδιωτικό συμφωνητικό με τον εταίρο Γ το οποίο κατατέθηκε στη αρμόδια Δ.Ο.Υ και στο οποίο αναφέρεται ότι παραιτούνται του δικαιώματός τους να ζητήσουν τα χρήματα που είχαν καταβάλει στην εταιρεία.

Για τη χρήση του 2015 στον ισολογισμό που έχω καταρτίσει δεν αποτυπώνω πλέον την υποχρέωση των 223.540,12. Την υποχρέωση την μεταφέρω στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα με το σκεπτικό ότι δεν είναι ούτε δάνειο, ούτε έχω τροποποίηση καταστατικού για αύξηση κεφαλαίου. Κάτι τέτοιο είναι σωστό?

Επίσης, για τη χρήση του 2015 (πριν μεταβιβαστούν τα εταιρικά μερίδια των εταίρων Α και Β) κατατέθηκε στον όψεως χρηματικό ποσό αξίας 45.000,00 από μια Κυπριακή εταιρεία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών από μέρους της εταιρείας μας για την πώληση δικαιωμάτων-συνταγών κτλ. Για τις παραπάνω ενέργειες δεν καταρτίστηκε κάποια σύμβαση. Η εταιρεία μας δεν προέβη σε έκδοση παραστατικού εσόδων. Η κυπριακή εταιρεία προέβη σε διακοπή εργασιών και μας ενημέρωσαν εγγράφως ότι παραιτούνται της απαίτησής τους. Ποιος ο λογιστικός χειρισμός της απαίτησης αυτής; Μπορώ εφ’ όσον δεν υφίσταται η απαίτηση να την μεταφέρω στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα με το σκεπτικό ότι αποτελεί έσοδο;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  • Τα θέματα του λογιστικού χειρισμού της διαγραφής των υποχρεώσεων ρυθμίζονται από το άρθρο 22 του N. 4308/2014.
  • Το τι συνιστά έσοδο καθορίζεται στους ορισμούς του παραρτήματος Α του N. 4308/2014.
  • Τα θέματα της αναγνώρισης (καταχώρησης στα αποτελέσματα) των εσόδων, ρυθμίζονται από το άρθρο 25 του N. 4308/2014.
  • Για τα νομικά και τα φορολογικά θέματα που ανακύπτουν σε τέτοιες περιπτώσεις το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ