Αθήνα, 22.04.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 640 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 640/2016


ΘΕΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ Ε.Ε»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία με απλογραφικά βιβλία εισάγει αυτοκίνητα καινούργια και μεταχειρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την εισαγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει στο τελωνείο το Τέλος Ταξινόμησης και διάφορους άλλους φόρους και τέλη.

Το Τέλος ταξινόμησης ειδικά και οι διάφοροι φόροι (όχι Φ.Π.Α), αποτελούν έξοδα τα οποία επιβαρύνουν το κόστος αγοράς των αυτοκινήτων;

Τα μεταφορικά έξοδα (από εταιρεία μεταφορών) με ξεχωριστό Τιμολόγιο αποτελούν έξοδα που επιβαρύνουν το κόστος αγοράς;

Τα τυχόν πρόστιμα λόγω υποβολής εκπρόθεσμα των δηλώσεων στο Τελωνείο, αθροίζονται στο κόστος αγοράς;

Αν είναι έτσι, στην απογραφή 31/12 των απούλητων εμπορευμάτων τα απογράφω συναθροισμένα τα έξοδα αυτά;

Όταν η συγκεκριμένη εταιρεία είχε διπλογραφικά βιβλία ποιες λογιστικές εγγραφές θα έκανα;

Οι παραπάνω εταιρείες είναι σε διπλό καθεστώς ΦΠΑ. Είναι δηλ. στο κανονικό και στο μεταπωλητών του άρθρου 45 Ν. 2859/2000. Κατά την πώληση αυτών των αυτοκινήτων (στην τιμή μέσα περιλαμβάνεται και το Τέλος Ταξινόμησης) ποιες λογιστικές εγγραφές θα κάνω όταν έχω διπλογραφικά βιβλία;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση το άρθρο 20 του νόμου 4308/2014 παράγραφοι 1 και 2, τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Συνεπώς όλα τα κονδύλια που απαιτούνται μέχρις ότου τα αποθέματα αποθηκευτούν και είναι έτοιμα για μεταπώληση ή περαιτέρω επεξεργασία, επιβαρύνουν το κόστος τους. Οι ανακτώμενοι φόροι όπως ο ΦΠΑ δεν προσαυξάνουν το κόστος των αποθεμάτων. Τυχόν πρόστιμα που καταβάλλονται μέχρις ότου τα αποθέματα φθάσουν στην παρούσα θέση και κατάστασή τους, επιβαρύνουν το κόστος τους.

Για τις ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ερωτήματος, το ΣΛΟΤ δεν εκφέρει άποψη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ