Αθήνα, 07.04.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 597 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 597/2016


ΘΕΜΑ: «ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4308/2014»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ διευκρινίστε μου το εξής:

ΑΕ και ΕΠΕ με προσωπικό κάτω από 10 άτομα, με κύκλο εργασιών κάτω των 700.000 ευρώ και ενεργητικό άνω των 350.000 ευρώ αν ανήκουν στις πολύ μικρές οντότητες.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, ΑΕ ή ΕΠΕ που για δύο συνεχόμενες χρήσεις ικανοποιούν τα δύο από τα τρία κριτήρια που ορίζει ο νόμος (δηλαδή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν είναι μεγαλύτερο από 350.000 ευρώ, το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους δεν είναι μεγαλύτερο των 700.000 ευρώ και ο μέσος όρος των απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν είναι μεγαλύτερος των 10 ατόμων), εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ