Αθήνα, 07.04.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 585 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 585/2016


ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, «Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε».

Η εταιρεία μας έχει υπαχθεί σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών» και η ολοκλήρωση του φυσικού του αντικειμένου (επένδυσης) ολοκληρώθηκε μέσα στο διαχειριστικό έτος 2015. Η είσπραξη του ποσού της επιχορήγησης ενδεχομένως να γίνει μετά τη σύνταξη του ισολογισμού, αλλά οπωσδήποτε θεωρείται βέβαιη στο χρονικό σημείο σύνταξής του. Ένα μέρος της επένδυσης πραγματοποιήθηκε κατά τα διαχειριστικά έτη 2013 και 2014, κατά το τέλος των οποίων δεν υπήρχε βεβαιότηταολοκλήρωσής της. Παρ’ όλα αυτά, τα σχετικά πάγια που αγοράσθηκαν τα έτη 2013 και 2014έχουν αποσβεσθεί εν μέρει βάσει των λογιστικών κανόνων που ίσχυαν.

Ερωτάται εάν κατά το διαχειριστικό έτος 2015, στο οποίο θα λογισθεί το ποσό της επιχορήγησης λόγω βεβαιότητας της είσπραξής της βάσει του Ν.4308/2014, είναι ενδεδειγμένο να αποσβεσθεί το ποσό επιχορήγησης που αφορά όλες τις μέχρι τώρα χρήσεις (2013 έως 2015) ή θα πρέπει να υπάρξει κάποια άλλη λογιστική αντιμετώπιση του θέματος.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων ξεκινούν από την ημερομηνία της αναγνώρισής τους (ως υποχρεώσεις) και ολοκληρώνονται εντός της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης απόσβεσης των σχετικών παγίων. Για παράδειγμα έστω πάγιο αξίας 100 που αποκτήθηκε στο μέσον το 2014 και αποσβένεται εντός δεκαετίας (ετήσιες αποσβέσεις 10). Βάσει αυτού η ολοκλήρωση των αποσβέσεων θα ολοκληρωθεί την 30.06.2024.

Στο τέλος του 2015, έστω ότι αναγνωρίσθηκε επιχορήγηση 40. Η εν λόγω επιχορήγηση θα αποσβεσθεί μέχρι την 30.06.2024 δηλαδή σε 8,5 έτη και συνεπώς ετήσια απόσβεση από 01.01.2016 ευρώ 40/8,5=4,71.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ