Αθήνα, 07.04.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 545 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 545/2016


ΘΕΜΑ: «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4308/2014»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Μια μικρή οντότητα, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, κάνει χρήση της παραγράφου 9 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου. Συγκεκριμένα, δεν εφαρμόζει την παράγραφο 7 του ως άνω άρθρου. Η λογιστική οδηγία εφαρμογής του 4308/2014 αναφέρει με το σχόλιο: 7.9.1 και συγκεκριμένα με το εδάφιο του « β) Να μην παρέχουν λεπτομερώς τις άλλως απαιτούμενες από την παράγραφο 7 του άρθρου 37 γνωστοποιήσεις στο προσάρτημα, αναφορικά με τη μέθοδο μετάβασης». Η μικρή αυτή οντότητα είναι υποχρεωμένη να αναφέρει, αντί λεπτομερώς όπως αναφέρεται στο σχόλιο, συνοπτικά στο προσάρτημα τη μέθοδο μετάβασης ή γενικώς εξαιρείται, με τον οποιοδήποτε τρόπο από την αναφορά της μεθόδου μετάβασης στο προσάρτημα, κάνοντας χρήση αυτής της δυνατότητας;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο άρθρο 37 παράγραφος 9 του Ν. 4308/2014 αναφέρεται ότι «Οι πολύ μικρές και οι μικρές οντότητες μπορούν να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου».

Βάσει αυτού, οι οντότητες μπορούν να μην παρέχουν καμία πληροφορία, ή αν το επιθυμούν, να παρέχουν μέρος των πληροφοριών που κατά την κρίση τους είναι σημαντικές ή και το σύνολο των πληροφοριών για την μετάβαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ