Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) συμμετέχοντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχανιών (ΣΕΒ) την 23/3/2016 με θέμα «Η ανάγκη για ένα επενδυτικό σοκ: Φορολογικά Κίνητρα, Άρση Αντικινήτρων και Επενδύσεις», παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε για την εφαρμογή του θεσμού του φορολογικού πιστοποιητικού για την περίοδο 2011-2014. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, αφορούσε κατά μέσο 4.500 επιχειρήσεις ανά χρήση και για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ως έτος βάσης το 2010.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως κάτωθι :

  • Ο βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ανήλθε σε ποσοστό 92%.
  • Διευρύνθηκε η ετήσια φορολογική βάση κατά € 1,46 δις κατά μέσο όρο στην τετραετία 2011 -2014 (έτος βάσης 2010) με το όφελος για το δημόσιο να ανέρχεται σε ποσό περίπου € 400 εκατ. ετησίως. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε σχέση με το 2010 ανέρχεται σε περίπου επιπλέον 1,2% του ΑΕΠ για την τετραετία.
  • Για το σύνολο της τετραετίας 2011-2014, προέκυψαν παρατηρήσεις στις σχετικές εκθέσεις των νομίμων ελεγκτών τουλάχιστον € 165 εκ., χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, προς επιπλέον καταλογισμό καθώς και οι μη ποσοτικοποιημένες παρατηρήσεις από τις ο-ποίες ενδεχομένως να προκύψουν επιπλέον φόροι.
  • Η διατήρηση αυξημένων δηλωθεισών φορολογικών αναμορφώσεων σε σχέση με το 2010 , επιδρά ευνοϊκά στην πορεία των φορολογικών εσόδων, δεδομένου ότι είτε πληρώνεται πρόσθετος φόρος εισοδήματος (κερδοφόρες εταιρείες) είτε μειώνονται οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες (ζημιογόνες εταιρείες) προκύπτει ωφέλεια για τα φορολογικά έσοδα.
  • Παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση, ενισχύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων και μειώνεται ο χρονικός ορίζοντας είσπραξής τους λόγω της συχνότητας των ελέγχων φορολογικής συμμόρφωσης (ετήσιοι).
  • Οι ελεγχόμενες εταιρείες είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις τους, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για «προ-βλέψεις» φόρων ανέλεγκτων χρήσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ