Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Οι Διεθνείς Εποπτικές Αρχές αποφαίνονται ότι ο ρυθμός βελτίωσης των ποιοτικών ελέγχων είναι αργός και ζητούν μετρήσιμη βελτίωση μέχρι το 2019.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει την τέταρτη κατά σειρά ετήσια έρευνα της International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) αναφορικά με τα ευρήματα των μελών της, που προέκυψαν από τους ποιοτικούς ελέγχους επί των ελεγκτικών έργων που εκτελούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες, κυρίως θυγατρικές των έξι μεγαλύτερων διεθνών δικτύων (BDO International Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Ernst & Young Global Limited, Grant Thornton International Limited, KPMG International Cooperative, and PricewaterhouseCoopers International Limited).

Η Ε.Λ.Τ.Ε., ως μέλος του IFIAR, συμμετέχει στην έρευνα και στις ομάδες εργασίας που συγκροτούνται.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του IFIAR τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2015 καταδεικνύουν ότι το 43% των ποιοτικών ελέγχων των Οντοτήτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος (PIEs) είχαν τουλάχιστον ένα εύρημα. Παρόλο, που σημειώνεται μια μείωση της τάξης του 4% σε ατελείς ελέγχους σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό ποσοστό, εκφράζεται ανησυχία για την έλλειψη συνέπειας στη διενέργεια υψηλής ποιότητας ελέγχων και για την έμφαση που προσδίδουν οι ελεγκτικές εταιρείες στα εσωτερικά συστήματα δικλίδων ποιότητας.

Προκειμένου να βελτιωθεί παγκοσμίως η ποιότητα των ελέγχων, το IFIAR σε συνεργασία με τα έξι μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα ελεγκτικών εταιρειών έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να τεθεί ένας μετρήσιμος στόχος προόδου όσον αφορά στη μείωση των ευρημάτων ποιοτικού ελέγχου: να υπάρξει, στα επόμενα τέσσερα χρόνια, μια μείωση τουλάχιστον 25% στους ελέγχους με τουλάχιστον ένα εύρημα.

Σύμφωνα με το IFIAR ο παραπάνω στόχος είναι ένδειξη προόδου στη μακροχρόνια βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου παγκοσμίως τον οποίον και θα υποστηρίξει ενθαρρύνοντας διάφορες μεθόδους ελέγχου (Root Cause Analysis & Monitoring) και τον διάλογο με την ηγεσία των διεθνών ελεγκτικών δικτύων.

Έρευνα 2015- Ευρήματα Ελέγχων

Σε γενικές γραμμές τα θέματα των ελέγχων με τα σημαντικότερα ευρήματα είναι παρόμοια με αυτά της περσινής έρευνας και αφορούν κυρίως ελλείψεις σε ελεγκτικές διαδικασίες, που δηλώνουν ότι η ελεγκτική εταιρεία δεν απέκτησε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, που να υποστηρίζουν την έκθεση ελέγχου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις ήταν ουσιωδώς εσφαλμένες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του 2015 τα υψηλότερα επίπεδα ελλείψεων εμφανίζονται σε σημαντικές περιοχές ελέγχου όπως είναι το internal control testing, fair value measurement, risk assessment, revenue recognition. Το ποσοστό των ελλείψεων σε αυτές τις περιοχές ελέγχου έχει ως κάτωθι:

 • Internal control testing, 23 %
 • Fair value measurement, 18 %
 • Revenue Recognition, 15 %
 • Risk assessment, 14 %
 • Η IFIAR δημοσιεύει τα παραπάνω αποτελέσματα με σκοπό η έρευνα αυτή να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις περιοχές βελτίωσης της ποιότητας των ελέγχων και της αξιοπιστίας των εκθέσεων ελέγχου.

  Επόμενα βήματα

  Στόχος της IFIAR είναι η διενέργεια ελέγχων υψηλής ποιότητας και στα πλαίσια αυτά θα εντείνει τη συνεργασία της με την ηγεσία των έξι μεγαλύτερων διεθνών δικτύων ελεγκτικών εταιρειών, θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) και άλλους παρόμοιους φορείς και θα εντατικοποιήσει την επικοινωνία και τις από κοινού δραστηριότητες με τις επιτροπές ελέγχου.

  2015 Survey of Inspection Findings