Αθήνα, 29.02.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 328 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 328/2016


ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ REBATE-CLAWBACK»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Απόφαση ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία 11/02/2016 αφορά στο ποσό που δεν αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ λόγω REBATE & CLAWBACK, για την εταιρία ………………

Το ερώτημά μας είναι λόγω της αυτοτέλειας των χρήσεων αλλά και των ελληνικών λογιστικών προτύπων και δεδομένου ότι είναι σε γνώση μας πριν την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, αφορά την χρήση 2015, πρέπει να κοπεί ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ με ημερομηνία 31/12/2015. Επίσης σας επισυνάπτω και την ΠΟΛ 1113/2015 που στην σελίδα 20 και στη τελευταία παράγραφο αναφέρεται στα ποσά clawback και rebate.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ποσά εσόδων που δεν αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ λόγω REBATE & CLAWBACK, τα οποία αφορούν την χρήση 2015 και είναι γνωστά μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, από λογιστικής άποψης πρέπει να μειώσουν τα έσοδα της χρήσης 2015. Για το παραστατικό που πρέπει να εκδοθεί, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ