Αθήνα, 18.02.2016

Αριθμ. Πρωτ.:123 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 123/2016


ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 2 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤAΙΡΕΙΕΣ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η Εταιρεία …………………….. ΟΕ ιδρύθηκε στις 13/02/2014 με Β κατηγορία βιβλίων. Στις 14/10/2015 έγινε μεταβίβαση των μεριδίων των δύο εταίρων που συμμετείχαν στην Ο.Ε. κατά 50% σε δύο ανώνυμες εταιρείες και δημιουργήθηκε η εταιρεία ………………….. AE Ο.Ε. Τι κατηγορία βιβλίων θα πρέπει να τηρεί η νέα Ο.Ε. στην οποία συμμετέχουν κατά 50% δύο ανώνυμες εταιρείες .


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Ο.Ε. στην οποία όλοι οι εταίροι είναι ανώνυμες εταιρείες τηρεί τα λογιστικά της αρχεία με βάση το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και συντάσσει ισολογισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ