Αθήνα, 29.12.2015
Αριθμ. Πρωτ.:2651 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2651/2015

ΘΕΜΑ: « ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/10/2015 »

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Εταιρεία, θυγατρική κυπριακής εταιρείας, έχει φορολογικό έτος 1/11/2014 έως 31/10/2015. Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/10/2015 πως θα συνταχθούν; Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο νόμος 4308/2014, έχει εφαρμογή για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2015. Συνεπώς οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σας για την περίοδο 01.11.2014 – 31.10.2015 θα συνταχθούν βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ