Αθήνα, 28.12.2015

Αριθμ. Πρωτ.:2669 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2669/2015

ΘΕΜΑ: « ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ »

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η Δ.Ε.Υ.Α. XXXXXX έχει συσταθεί με τον Ν.1069/1980 και σύμφωνα με το άρθρο 1, είναι Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς χαρακτήρα και ειδικού σκοπού, διέπεται από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και δεν επιχορηγείται από τον Δήμο ή το δημόσιο.
Σύμφωνα με την απόφαση του 264/2013 του ελεγκτικού συνεδρίου δεν ανήκει στο δημόσιο αλλά ούτε και στην ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Οι προϋπολογισμοί της ως αμιγώς δημοτική επιχείρηση, ελέγχονται από το ελεγκτικό συνέδριο.
Η επιχείρηση από την έναρξη των εργασιών της, τηρεί διπλογραφικά βιβλία και έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ως όφειλε υποχρεωτικά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 ο ΦΠΑ δεν αποτελεί έσοδο ούτε έξοδο και παρακολουθείται στους λογαριασμούς; 54.00 του Ε.Γ.Λ.Σ. όπως ορίζεται με τον Ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Πρόσφατα το Εκλεκτικό Συνέδριο, στηριζόμενο σε πρόσφατη απόφαση του 7ουτμήματος του (πράξη 83/2015), μετά από 35 χρόνια εφαρμογής του νόμου και λειτουργίας όλων των Δ.Ε.Υ.Α., μας ζητά άμεσα να τροποποιήσουμε τον τρέχοντα προϋπολογισμό και να συμπεριλάβουμε στα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού τον ΦΠΑ.
Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει μόνο έσοδα και δαπάνες, η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και κατά συνέπεια ο ΦΠΑ δεν αντιμετωπίζεται ως έσοδο ή δαπάνη, αλλά παρακολουθείται χωριστά, όπως ορίζουν οι διατάξεις των Ν.4172/2013 (κώδικας φορολογίας εισοδήματος), Ν.2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ), Ν.4308/2004 (Ελληνικά λογιστικά πρότυπα), ρωτάστε αν είναι επιτρεπτή η ενσωμάτωση στα έσοδα και τις δαπάνες του ΦΠΑ εισροών και εκροών και να αντιμετωπιστεί από την επιχείρηση ως έσοδο και δαπάνη αντίστοιχα.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να απαντήσει επί της ουσίας του ερωτήματος που είναι φορολογικής φύσης. Σε ότι αφορά όμως το λογιστικό χειρισμό, διευκρινίζονται τα εξής:

α) Από λογιστικής απόψεως ο ΦΠΑ που συμψηφίζεται (ΦΠΑ που αναλογεί στα έσοδα και ΦΠΑ που αναλογεί στα έξοδα και τις αγορές), δεν συνιστά έσοδο ή έξοδο αντίστοιχα. Άρα στη λογιστική παρακολούθηση ο ΦΠΑ συνεχίζει να μην αναγνωρίζεται ως έσοδο ή έξοδο.

β) Από πλευράς σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού, θέμα που δεν είναι λογιστικό, οι πληρωμές και οι εισπράξεις υπολογίζονται σε ταμιακή βάση, δηλαδή περιλαμβάνουν και τα ποσά του εισπρακτέου ή πληρωτέου ΦΠΑ με τα έσοδα και τα έξοδα/αγορές αντίστοιχα. Άρα ο προϋπολογισμός μπορεί να αντιμετωπίζει τις εισπράξεις του ΦΠΑ ως έσοδα και πληρωμές του ΦΠΑ ως έξοδα.

Η διαφορετική μεταχείριση του ΦΠΑ στο πλαίσιο της λογιστικής βάσης και της βάσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού δεν δημιουργεί πρόβλημα και προβλέπεται στα κλαδικά λογιστικά σχέδια.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ