Αθήνα, 20.11.2015
Αριθμ. Πρωτ.:2137 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2137/2015

ΘΕΜΑ: « ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/2015 »

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε εταιρική χρήση 1/7/2014 – 30/6/2015 ο ισολογισμός που θα καταθέσω θα είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή επειδή η χρήση ξεκινά από το 2014 θα ακολουθήσω την παλαιά διαδικασία;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τις επιχειρήσεις που έχουν ετήσια λογιστική περίοδο 01.07.2014 – 30.06.2015, η εφαρμογή των λογιστικών κανόνων του ν. 4308/2014, έχει ισχύ από την 01.07.2015 και συνεπώς για το κλείσιμο της λογιστικής περιόδου 01.07.2014 – 30.06.2015, ακολουθούνται οι κανόνες του ΕΓΛΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ